35.317

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechtenDit wetsvoorstel vergroot in de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten de slagvaardigheid en doelmatigheid van het toezicht door het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten (het College) op het collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de wet ( TK 29.838, 88).

Met dit voorstel worden een aantal wijzigingen aangebracht:

 • 1. 
  het College kan een aanwijzing geven en vervolgens een bestuurlijke boete opleggen zonder dat het eerst advies hoeft uit te brengen aan een collectieve beheersorganisaties (cbo),
 • 2. 
  het handhavingsinstrumentarium van het College wordt uitgebreid met het zogenoemde toezeggingsbesluit,
 • 3. 
  het College krijgt de mogelijkheid om verscherpt toezicht uit te oefenen op cbo’s en onafhankelijke beheersorganisaties (obo’s),
 • 4. 
  het College krijgt de mogelijkheid om bestuurders, directieleden en toezichthouders van cbo’s en obo’s met een omzet van meer dan 50 miljoen euro te toetsen op hun betrouwbaarheid en geschiktheid voor deze functies,
 • 5. 
  de reikwijdte van het preventieve toezicht wordt verduidelijkt.
 • 6. 
  de kosten voor het toezicht worden deels doorberekend aan de cbo's en de obo's.

Ten slotte brengt dit wetsvoorstel een aantal kleinere wijzigingen aan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 november 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2019

titel

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

21