35.319

Verzamelwet IenW 2019Dit wetsvoorstel bevat een aantal wetswijzigingen tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten en andere wijzigingen van ondergeschikte aard samenhangende met het beleidsterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het betreft wijzigingen van de Arbeidstijdenwet, de Binnenvaartwet, de Scheepvaartverkeerswet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wegenverkeerswet, de Wet Luchtvaart, de Wet milieubeheer, de Wet personenvervoer 2000, en de Wet wegvervoer goederen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 8 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 3 november 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2019

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Indien artikel IX, onderdeel F, onder 1, na 1 januari 2021 in werking treedt, werkt dat onderdeel terug tot en met 1 januari 2021.

Documenten