35.368

Implementatie onderdelen richtlijn TelecomcodeDit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Tele­communicatie­wet ter implementatie van drie onderwerpen van richt­lijn (EU) 2018/1972PDF-document van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (hierna: Telecomcode).

Het eerste onderwerp betreft toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen. Het betreft de oplegging van een toegangsverplichting als er economische of fysieke belemmeringen zijn voor de replicatie van kabels of bijbehorende faciliteiten. Met dit wetsvoorstel krijgt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een aanvullend instrument om in dergelijke gevallen de mededinging te bevorderen en daarmee meer keuze en lagere prijzen voor burgers en bedrijven.

Het tweede onderwerp betreft het verder verlagen van overstapdrempels voor abonnees teneinde het overstappen naar een andere aanbieder te vergemakkelijken en daarmee de mededinging te bevorderen. De mogelijkheid om (eenvoudig) over te stappen is nu – afgezien van de regels voor nummerbehoud en voor contractuele zaken – overwegend gestoeld op zelfregulering.

Het derde onderwerp heeft betrekking op het doen van geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatie­netwerken. Met dit wetsvoorstel krijgt de minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen van aanbieders van elektronische communicatie­diensten en -netwerken over het huidige en toekomstige bereik van hun vaste en mobiele netwerken.

De Telecomcode dient uiterlijk op 21 december 2020 te zijn omgezet in nationaal recht.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, nr. 2) op 28 mei 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2019

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 december 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 20 december 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

12