35.427

Uitvoeringswet verordening 2018/858 goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagensDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van EU-verordening 2018/858 over de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhang-wagens daarvan en systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen, uitrustingsstukken en voorzieningen, die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd of voorzieningen die ter bescherming van inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers zijn bestemd.

Hiermee wordt in de Wegenverkeerswet 1994 de Dienst Wegverkeer (RDW) aangewezen als goedkeuringsinstantie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als markttoezichthouder en wordt de strafrechtelijke- en bestuurlijke handhaving van overtredingen van deze verordeningen geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.

De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 april 2020

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 september 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 september 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten