35.450 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2020.`


Stand van zaken

Het voorstel (TK nr. 1) is op 2 juli 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, FVD en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.

PVV en Fractie-Otten is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.


Documenten