35.480

Incidentele suppletoire begroting Gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2020 (35.300 B) in verband met de budgettaire verwerking van een deel van de getroffen maatregelen, over de periode tot 1 juni 2020, om gemeenten te compenseren voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de brief «Compensatie-pakket coronacrisis medeoverheden» van 28 mei 2020 (EK, A).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 17 september 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 juni 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni 2020.


Documenten

8