35.481

Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19In deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2020 (35.300 VIII) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Twee eerdere ISB's (35.441 en 35.464) bevatte ook al correcties van de OCW-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 2 juli 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 29 mei 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 29 mei 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 mei 2020.


Documenten

9