35.570 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 14 oktober 2020 vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van SZW voorgelegd over de (uitvoering van de) motie-Ester c.s. over de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 (EK 35.213, J) en over de toezeggingen 'Artikel 8:8 van de Wajong te wijzigen teneinde Wajongers in de werkregeling die de afgelopen vijf jaar aaneengesloten hebben gewerkt de kans te bieden nog in te stromen in de voortgezette werkregeling' (T02927) en 'De Kamer te informeren over de mogelijkheid om de nieuwe studieregeling met ingang van het studiejaar 2020-2021 in te voeren' (T02929).

De commissie is in overleg getreden met de staatssecretaris naar aanleiding van zijn brief van 29 september 2020 (EK 35.213, R) over de invulling van door de Eerste Kamer aangenomen moties en naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg van 7 oktober 2020 (EK 35.570 XV, B) over (deels) openstaande toezeggingen.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten