35.580

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijsIn dit wetsvoorstel wordt geregeld dat elke school voor praktijkonderwijs in beginsel aan alle leerlingen een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt.

Verder regelt dit wetsvoorstel dat in het voortgezet speciaal onderwijs aan de leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding een schooldiploma met portfolio wordt uitgereikt. Hierbij wordt aangesloten bij de behoefte aan een eenduidige vorm van erkenning voor deze groep leerlingen.

Met dit wetsvoorstel wordt uitwerking gegeven van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomstPDF-document’ van het kabinet Rutte III.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 21 januari 2021 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 febuari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2020

titel

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

12