35.642

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketenDit wetsvoorstel regelt de implementatie van de EU-Richtlijn 2019/633PDF-document inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Het doel van de richtlijn is bescherming te bieden aan landbouwproducenten en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten tegen een aantal nader omschreven handelspraktijken. Deze handelspraktijken zijn verboden, indien de leverancier in een onevenwichtige relatie staat tot zijn afnemer. Het voorstel voorziet in toezicht en handhaving door de Autoriteit Consument & Markt, die daartoe de benodigde handhavingsbevoegdheden verkrijgt, en in alternatieve geschillenbeslechting.

De richtlijn moet uiterlijk 1 mei 2021 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 11 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 november 2020

titel

Regels strekkende tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111/59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

12