35.667

Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en WzdMet dit voorstel worden administratieve handelingen in de Wvggz en de Wzd vereenvoudigd en worden enkele technische onvolkomenheden hersteld (in vervolg op het voorstel Verbetering uitvoerbaarheid Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang (35.456).

Het betreft aanpassingen waar ofwel breed draagvlak voor is, dan wel aanpassingen die noodzakelijk zijn om een praktische en adequate uitvoering van de wet beter mogelijk te maken. Ook worden enkele wetstechnische punten hersteld.

De wijzigingen voor beide wetten zijn:

  • het creëren van een wettelijke grondslag voor het gebruik van het BSN voor het uitvoeren van de toezichtstaak door de inspectie bij de verwerking van de gegevens die aangeleverd moeten worden op grond van artikel 8:24 Wvggz en artikel 17 Wzd;
  • de bepaling dat bij registratie in het openbaar register van een locatie tevens het vestigingsnummer van de locatie in de zin van het handelsregister moet worden vermeld.

De wijzigingen voor de Wvggz behelzen aanpassing van enkele procedurele eisen en enkele knellende termijnen.

De wijzigingen van de Wzd behelzen onder meer dat een onafhankelijke BIG-geregistreerde deskundige de doorslaggevende beslissing mag nemen wanneer een bij de zorg betrokken deskundige en de vertegenwoordiger van de cliënt geen onderlinge overeenstemming bereiken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 8 juni 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 25 januari 2022 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg in reactie op de brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2021 ter aanbieding rapport Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang (EK 35.370 / 31.996 / 32.399, E en bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voerde op 9 november 2021 een mondeling overleg met de staatssecretaris van VWS over stand van zaken (reparatie)wetgeving gedwongen zorg.


Kerngegevens

ingediend

8 december 2020

titel

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

66
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten