35.456

Verbetering uitvoerbaarheid Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwangMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitvoerbaarheid van de Wijziging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen.

Voor de Wvggz wordt onder meer de wijziging van de machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel mogelijk gemaakt, waarmee wordt voorkomen dat wanneer de zorgbehoefte van betrokkene tussentijds wijzigt, de procedure van een nieuwe crisismaatregel (en machtiging tot voortzetting daarvan) moet worden gestart. Ook krijgt de rechter de mogelijkheid om in zijn beslissing andere vormen van verplichte zorg op te nemen dan die in het verzoekschrift van de officier van justitie staan.

Voor de Wzd ziet de regeldrukverlaging er met name op dat volstaan kan worden met een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging, en dat niet daarnaast ook een nagenoeg gelijkluidende verklaring van de aanbieder noodzakelijk is. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder indien iemand reeds daar is opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 17 september 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 9 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister en staatssecretaris van VWS over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399) en over de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996). Van de bijeenkomst is een videoverslag (88 min.) gemaakt en een woordelijk verslag (EK 35.370 / 32.399, C).

.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2020

titel

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

11