35.796

Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerdenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 in verband met het kwijtschelden van schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire voor de eigen bijdrage Wmo en de zorgtoeslag en er wordt rekening gehouden met extra uitvoeringskosten bij het CAK.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juli 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 12 april 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 12 april 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 april 2021.


Documenten