35.800

Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerdenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2021. Alle ouders (en hun huidige partners) die de tegemoetkoming op grond van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag van 30.000 euro ontvangen, komen in aanmerking voor kwijtschelding van publieke schulden.

Met dit voorstel worden van de gedupeerde ouders de schulden bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid kwijtgescholden.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 juli 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 12 april 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 12 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 april 2021.


Documenten