35.890

Wijziging Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met aanbevelingen tweede evaluatie van de wet en wijziging Kaderwet adviescolleges in verband met verduidelijking inzake archiefbescheidenDit wetsvoorstel wijziging de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo's) naar aanleiding van de bij brief van 8 juni 2018PDF-document aangeboden tweede evaluatie van die wet over de periode 2012–2016PDF-document. De wijzigingen betreffen de volgende onderwerpen:

− de openbaarmaking van de nevenfuncties van (bestuurs)leden van zelfstandige bestuursorganen;

− het tijdstip van verzending van het jaarverslag door zbo’s; en

− de doelmatigheidsbeoordeling van zbo’s.

Ook wordt voorgesteld om de evaluatiebepaling van individuele zbo’s aan te passen.

Artikelen in de Wet langdurige zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland en de Zorgverzekeringswet worden aangepast in verband met het vervallen van artikel 35, vierde lid, van de Kaderwet zbo’s en artikelen in de Wet luchtvaart worden aangepast in verband met de voorgestelde wijziging van artikel 18 van de Kaderwet zbo’s.

Tot slot wordt voorgesteld in de Kaderwet adviescolleges een bepaling op te nemen over de overdracht van archiefbescheiden van tijdelijke en eenmalige adviescolleges na hun opheffing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 27 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2021

titel

Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en wijziging van de Kaderwet adviescolleges in verband met een verduidelijking inzake archiefbescheiden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten