35.918

Wet implementatie richtlijnen accijns 2022Dit wetsvoorstel implementeert drie Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving: de richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151, de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262 en de richtlijn defensie-inspanningen binnen het Uniekader (EU) 2019/2235.

Het voorstel wijzigt de Wet op de accijns (WA) onder andere door de aanpassing van de termen en toepassingen gebruikt in de horizontale accijnsrichtlijn.

Daarnaast gaat het om de wijziging van de heffingsgrondslag van de accijns op bier en het afschaffen van het verlaagd tarief voor kleine brouwerijen op grond van de alcoholrichtlijn.

De horizontale accijnsrichtlijn 2020 vervangt de Horizontale accijnsrichtlijn 2008 en ziet op de algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle soorten accijnsgoederen. Dit zijn tabaksfabricaten, alcohol en alcoholhoudende dranken en energieproducten. De Horizontale accijnsrichtlijn 2020 zorgt voor automatisering van de huidige papieren procedures en voor gemeenschappelijke regels. Dit leidt tot automatisering van de procedure voor overbrenging van tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU die voor commerciële doeleinden worden geleverd. Dit gebeurt door het bestaande geautomatiseerde systeem, het zogenoemde Excise Movement and Control System (EMCS), uit te breiden. Er ontstaan twee nieuwe rollen voor de marktdeelnemers, de gecertificeerde afzender en de gecertificeerde geadresseerde, zodat het EMCS deze marktdeelnemers kan identificeren.

Op basis van de richtlijn defensie-inspanningen binnen het Uniekader wordt in de Wet op de accijns en de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) geregeld dat er eveneens een vrijstelling gaat gelden voor omzetbelasting en accijns op leveringen van goederen en diensten aan, of invoer van goederen door buitenlandse EU-strijdkrachten. De vrijstellingen gelden voor het begeleidende burgerpersoneel evenals voor de bevoorrading van de messes of kantines. De vrijstelling van omzetbelasting of accijns geldt slechts voor zover de EU-strijdkrachten buiten hun lidstaat deelnemen aan een defensie-inspanning ter uitvoering van een Unieoptreden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21 en BBB.

Tegen: PVV, SP, FVD, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 september 2021

titel

Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel WW, en artikel II, in werking met ingang 1 juli 2022.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel M, in werking met ingang van 1 januari 2024.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen C, D, E, F, G, H, I, J, MM, NN, OO, PP, RR, SS, XX, FFF, LLL, MMM en OOO, en de artikelen III, IV en V, in werking met ingang van 13 februari 2023.

Documenten

26