35.922

Vierde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021Deze incidentele suppletoire begroting wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 ten behoeve van de afhandeling van de schade veroorzaakt door de ramp door extreme wateroverlast in met name Limburg. Hiermee wil het kabinet de door de extreme wateroverlast getroffen inwoners en organisaties tegemoetkomen bij de schade.

Om gedupeerden tegemoet te komen is de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Om voor een tegemoetkoming van de rijksoverheid in aanmerking te komen gelden de uitgangspunten:

  • 1. 
    Primair dient de verzekeraar aangesproken te worden. Alleen als de schade niet redelijkerwijs verzekerbaar is komt deze in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • 2. 
    De overheid gaat uit van een gedeeltelijke eigen verantwoordelijkheid van gedupeerden.
  • 3. 
    Er mag geen sprake zijn van overcompensatie en/of ongeoorloofde staatssteun.

Het gaat om het schadegebied van de ramp door overstroming van de Maas, zijrivieren, beken in Limburg en het onbedijkte deel langs de Maas in Brabant, dat loopt vanaf de grens met Limburg tot aan Boxmeer in de periode van 13 tot en met 20 juli 2021 en het afstromend water als gevolg van hevige neerslag in Zuid-Limburg op 13 en 14 juli 2021.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1 herdruk) op 9 december 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van 09 september 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 09 september, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 09 september 2021.


Documenten