36.055

Verbetering saneringskader voor woningcorporatiesDit voorstel wijzigt de Woningwet met het oog op het verbeteren van het saneringskader voor toegelaten instellingen (woningcorporaties) die in financiële problemen zijn. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het stroomlijnen, verduidelijken en transparanter maken van het proces van saneringsaanvragen. De wijzigingen in dit wetsvoorstel vereisen ook uitwerking in onderliggende regelgeving en beleidsregels sanering. Het wetsvoorstel is een eerste stap in dit traject.

Het saneringskader voor woningcorporaties is in 2019 geëvalueerd in de evaluatie van de herziene Woningwet. Op basis daarvan en de ervaringen met de saneringsaanvragen is er aanleiding om het saneringskader verder te verbeteren. Dit wetsvoorstel bevat dergelijke verbetervoorstellen. Deze zijn in een brief over de evaluatie van de Woningwet op 22 februari 2019 (TK 32.847, 470 met bijlagen) en in meer detail bij brief van 20 april 2020 (TK 29.453, 516) aan de Tweede Kamer aangekondigd als maatregelen in het kader van de verbetering van het saneringskader voor woningcorporaties.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 september 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 oktober 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 maart 2022

titel

Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

13