36.088

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Douane- en Accijnswet BES. In de brief van 11 maart 2022 heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen in verband met de sterk gestegen energieprijzen aangekondigd voor het jaar 2022 (EK 35.925, S).

Het voorstel voorziet in de verlaging van de btw op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022 en een uitwerking van de maatregelen ter demping van het effect van de stijgende energieprijzen voor het Caribisch deel van Nederland.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 21 juni 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD, Lid Gündoğan en SGP.

BIJ1 was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2022

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2022 met dien verstande dat:
 • a. 
  de artikelen IV en VI terugwerken tot en met 1 april 2022;
 • b. 
  artikel V in samenhang met artikel VIII toepassing vindt voordat de artikelen XI en XIA van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in samenhang met artikel XXX, eerste lid, onderdeel b, van die wet worden toegepast.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt, indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2022, deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
 • a. 
  zij ten aanzien van de artikelen I en III terugwerkt tot en met 1 juli 2022;
 • b. 
  zij ten aanzien van de artikelen IV en VI terugwerkt tot en met 1 april 2022;
 • c. 
  artikel V in samenhang met artikel VIII toepassing vindt voordat de artikelen XI en XIA van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in samenhang met artikel XXX, eerste lid, onderdeel b, van die wet worden toegepast.

Documenten