36.257

Initiatiefvoorstel-Paternotte Verankering van het leerrechtDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66). Bij brief van 7 juni 2023 (TK, 4) is medegedeeld dat het voorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Paternotte (D66).


Kerngegevens

ingediend

30 november 2022

titel

Voorstel van wet van het lid Paternotte tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES, de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 en enkele andere wetten in verband met de verankering van het leerrecht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin deze wet in het Staatsblad is geplaatst


Documenten

4