De Kamer bepaalt bij de start van een nieuwe zittingsperiode voor welke ministeries zij een of meerdere vaste commissies willen instellen. Vaste commissies hebben het beleidsterrein van een bepaald ministerie of een onderdeel daarvan als werkterrein.

De Voorzitter bepaalt het aantal (plaatsvervangende) commissieleden per fractie, wijst de leden aan en benoemt een commissievoorzitter en een commissieondervoorzitter.

In vaste commissies zitten van alle fracties één of meer leden. Een kleine fractie kan besluiten om niet in alle commissies vertegenwoordigd te zijn.

De voornaamste taak van een commissie is het aan een voorbereidend onderzoek onderwerpen van wetsvoorstellen. De commissie brengt hiertoe verslagen uit waarin vragen aan de regering worden gesteld.

De commissie kan verder onder meer:

  • een mondeling overleg voeren met de minister of staatssecretaris;
  • personen en organisaties in een gesprek of een deskundigenbijeenkomst horen over een bepaald onderwerp;
  • technische briefings houden;
  • de Kamer voorstellen voorlichting of advies te vragen aan een adviescollege;
  • de Kamer voorstellen een of meer rapporteurs te benoemen voor een complex wetsvoorstel of een ander complex onderwerp, en
  • een werkgroep instellen.