Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (30.938), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (30.844), Beperking ministeriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunning (31.345), Monumentenzorg (32.156); verslag van een schriftelijk overleg tussen de commissies voor OCW en VROM/WWI en de minister en de staatssecretaris van OCenW inzake de Beleidsbrief modernisering monumentenzorg (EK 32.156 / 30.844 / 30.938 / 31.345, A)