31.345

Beperking ministeriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunningDit wetsvoorstel beperkt in de Monumentenwet 1998 de adviesplicht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij aanvragen van een monumentvergunning voor beschermde gebouwde monumenten. Door het laten vervallen van de adviesplicht bij de minister en de provincie wordt de procedure van vergunningverlening voor beschermde monumenten vereenvoudigd en krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden.

Met dit voorstel worden de overgangsbepalingen, waarbij de minister over vergunningaanvragen beslist als de betreffende gemeente niet voldoet aan de eisen van de Wet, uit de wet geschrapt. Alle gemeenten moeten voortaan een monumentenverordening hebben om te kunnen beslissen over vergunningaanvragen. Daarnaast wordt een nieuwe regeling geïntroduceerd voor verzoeken van belanghebbenden om aanwijzing door de minister als beschermd rijksmonument. Gebouwde monumenten van voor 1 januari 1940 kunnen niet meer op verzoek van belanghebbenden als beschermd monument worden aangewezen. Alleen de minister kan gebouwen uit deze periode als monument aanwijzen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 juni 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 9 december 2008. Het voorstel is op 16 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 563 van 23 december 2008.

Tijdens de plenaire behandeling is de Motie-Asscher (VVD) c.s. over de verhoging van de subsidies aan de stadsherstellichamen met de vennootschapsbelastingheffing over die lichamen (EK 31.345, H) ingediend. Deze motie is op 23 december 2008 aangehouden. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

9 februari 2008

titel

Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2009.


Documenten