Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416), Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden (33.540); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van zijn brief van 10 april 2014 (EK 33.416 / 33.540, H) over de verstrekking van hypothecaire leningen door DNB aan het eigen personeel (EK, I)