33.540

Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overhedenDit voorstel wijzigt de Wet financiering decentrale overheden waarmee het verplicht schatkistbankieren door decentrale overheden wordt ingevoerd. Deze maatregel levert een significante bijdrage aan de EMU-schuldverlaging en vermindert daarnaast het financieel risico voor decentrale overheden. Het verplicht schatkistbankieren (zonder leenfaciliteit) voor decentrale overheden is een onderdeel van een breder pakket maatregelen, aangekondigd in het Begrotingsakkoord 2013 van 25 mei 2012.

Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat gemeenten, provincies, waterschappen en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën en niet langer financiële geldmiddelen en vermogen bij private partijen buiten de schatkist aanhouden. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van hun publieke taak. Decentrale overheden krijgen geen beschikking over een leenfaciliteit, aangezien (sector-)banken op een doelmatige en doeltreffende wijze kunnen voorzien in kredietverlening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.540, A) is op 4 juli 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, D66, PvdA (minus de leden K.G. de Vries, Koning en Vlietstra), SP, ChristenUnie en GroenLinks stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2013

titel

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel II, tweede lid, terugwerkt tot 4 juni 2012, 18.00 uur.


Documenten