Politieke voorbereidingsgroep IPC GBVBVan januari tot en met juni 2016 bekleedt Nederland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Ook de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) hebben tijdens dit voorzitterschap een grote rol. De parlementaire dimensie van het Voorzitterschap houdt onder meer in dat Eerste en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties (IPC's) organiseren. Doel daarbij is om met de andere nationale parlementen in de EU en het Europees Parlement samen te bouwen aan parlementaire controle en verdergaande parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

Een aantal van deze conferenties vindt halfjaarlijks plaats, georganiseerd door het parlement van het land dat het EU-Voorzitterschap bekleedt. Hieronder valt onder meer de interparlementaire conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB)

De politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB/GVDB houdt zich bezig met de voorbereiding van deze conferentie. De voorbereidingsgroep bestaat uit leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer en de commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie van de Tweede Kamer.

Vanuit de Eerste Kamer

mr. F.H.G. de Grave (VVD)

dr. H.P.M. Knapen (CDA)

drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)

prof. mr. N.J. Schrijver (PvdA)

Vanuit de Tweede Kamer

drs. A.M.C. Eijsink (PvdA) (Voorzitter van de PVG)

drs. W. Hachchi (D66)

drs. J.H. ten Broeke (VVD)

drs. H. van Bommel (SP)

Ook voor de andere interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap organiseert zijn politieke voorbereidingsgroepen opgericht. De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken en de Griffiers van beide Kamers.

Griffier van de politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB/GVDB: de heer D.D.F. Rijks.