Dinsdag 11 mei 2010 15.30 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)procedure

E100010 Voorstel voor wijziging Frontex-verordening

inbreng

E100011a Lidstaatinitiatief met het oog op het aannemen van de richtlijn betreffende rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

en

E100011b Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen

bespreking

E100012 Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie: selectie van prioritaire dossiers

E090205 Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

Bespreking van de brief van de minister van Justitie van 21 april 2010

gesprek met Europol

mondeling overleg met de Minister van Justitie, tevens Minister van Binnenlandse Zaken, over informatievoorziening aan de Kamer na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Vergaderstukken