Dinsdag 17 mei 2011 14.15 uur, commissies Justitie en JBZ-Raadprocedure

evaluatierapport over de dataretentierichtlijn

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 18 april 2011 in reactie op de brief van de commissies van 8 februari jl. naar aanleiding van het Eindrapport Nulmeting Bewaarplicht opgenomen in het verslag van een schriftelijke overleg (EK 31.145, U met bijlagen) in het kader van de

behorende bij

bespreking

brief van de Europese Commissie van 20 april 2011 als antwoord op de brief van de Eerste Kamer van 2 november 2010 over de algemene doorgifte van passagiersgegevens aan derde landen

bespreking

adviesonderwerpen Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken


Vergaderstukken