Dinsdag 11 april 2017, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.33 623, O

Brief van de minister van SZW over de motie-Rinnooy Kan c.s.; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

bespreking conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 27 maart 2017 inzake de motie Rinnooy Kan (33623, N)

4.34 640

Goedkeuring Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid

Procedure

6.Rondvraag


Korte aantekeningen