Dinsdag 31 oktober 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34257

Vergoeding van affectieschade

Inbreng nader voorlopig verslag

3.34775 VI / 29279, B

Brief inzake voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.Voorbereiding debat over de Staat van de Rechtsstaat II

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen