Dinsdag 10 september 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: deze vergadering is aansluitend aan de vergadering BIZA + OCW)

3.
34911, G

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over op onderzoek gebaseerde argumentaties bij toekomstig voor te hangen AMvB's; Verlaagd wettelijk collegegeld

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2019 inzake voorhang amvb maximering verlaagd wettelijk collegegeld (34911, M)

4.
34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

5.
Voorbereiding kennismakingsgesprek met de bewindslieden van OCW

Inventarisatie onderwerpen voor 24 september 2019

6.
Datum kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen