34.031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijsDit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling over de voertaal in het primair onderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De nieuwe regeling houdt in dat een deel van de onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal mag worden aangeboden.

Hiermee wordt ruimte geboden aan scholen die hun leerlingen al op vroege leeftijd een vreemde taal willen leren en daarbij de vreemde taal ook als voertaal willen gebruiken. Basisscholen worden op grond van dit wetsvoorstel niet verplicht om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (EK 34.031, A) is op 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 29 september 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS en D66 stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 20 december 2017 de brief (EK, J) van de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media inzake de reactie op het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)" ontvangen. De commissie heeft naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg (EK, K) met de minister inzake het onderzoeksrapport op 3 juni 2019 middels een brief om een reactie op dit rapport verzocht. De minister heeft middels een brief op 2 juli 2019 hierop gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, L) dat de commissie op 2 juli 2019 heeft uitgebracht. Naar aanleiding van dit verslag levert de commissie op 10 september 2019 inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 22 september 2015 is de motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal (EK 34.031, G), de motie-Nooren (PvdA) c.s. inzake het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg de introductie van meertalig onderwijs in het basisonderwijs (EK 34.031, H) en de motie-Pijlman (D66) c.s. inzake een integrale visie op het gebruik van het Engels in het onderwijs (EK 34.031, I) ingediend.

De motie-Bruin (VVD) c.s. is op 29 september 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor. De motie-Nooren (PvdA) c.s. is eveneens op 29 september 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, OSF en D66 stemden voor. De motie-Pijlman (D66) c.s. is op 29 september 2015 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via