Dinsdag 29 oktober 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 oktober 2019 inzake taalbeheersingsniveau leraren (34031, M)

5.
34878

Besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2019 inzake nahang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, G)

6.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 oktober 2019 inzake diverse toezeggingen (35300 VIII, A)

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen