Dinsdag 21 januari 2020, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35254

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Nadere procedure

3.
35300 B / 35300, C

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen; Miljoenennota 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 inzake voorstellen samen trap-op, samen trap-af (35300 B / 35300, C)

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen