Dinsdag 29 september 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (Kamerstukken I/II, 34682, E / 53)

Bespreking

4.
Herziene richtsnoeren voor staatssteun in het kader van het EU-emissiehandelssysteem goedgekeurd (ETS-richtsnoeren).

Procedure

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen