34.864

Aanvullingswet bodem OmgevingswetDit wetsvoorstel zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

Met dit voorstel

  • worden door het gebruik van de zorgplichten en regels nieuwe verontreinigingen en aantasting voorkomen,
  • vormen de omgevingsvisie en het omgevingsplan de basis voor de integrale benadering van de fysieke leefomgevingen, en
  • blijven de bescherming van de gezondheid en het milieu, van belang bij het omgaan met resterende historische verontreinigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 18 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en het ontwerp aanvullingsbesluit bodem (EK, C met bijlagen) vonden plaats op 11 februari 2020.

Het voorstel is op 18 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Afwezig: OSF.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 12 oktober 2020 in het kader van toezegging T02877 vragen gesteld over de brief van de staatssecretaris van I&W over de Uitvoeringsagenda VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) (EK 35.054 / 34.864, K).

De Eerste Kamercommissies voor IWO en voor EZK/LNV hebben op 6 oktober 2020 inbreng geleverd voor een verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van drie rapporten die ingaan op het stelsel van kwaliteitsborging bodem (Kwalibo) (EK, K met bijlagen). Waarbij gevraagd zal worden de beantwoording vóór de voorhang van het inwerkingtredingss-KB betreffende de Omgevingswet de Kamer te doen toekomen. Daarnaast verzoeken de commissies de externe review naar de milieuhygiënische eigenschappen van granuliet en de uitkomsten van de botsproef inzake het verondiepen van diepe plassen te agenderen wanneer deze beschikbaar zijn.

In afwachting van de technische briefing in de Tweede Kamer op 14 oktober 2020 leveren de commissies op 27 oktober 2020 inbreng voor schriftelijk overleg over de overige onderwerpen.


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten