34.864

Aanvullingswet bodem OmgevingswetDit wetsvoorstel zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

Met dit voorstel

  • worden door het gebruik van de zorgplichten en regels nieuwe verontreinigingen en aantasting voorkomen,
  • vormen de omgevingsvisie en het omgevingsplan de basis voor de integrale benadering van de fysieke leefomgevingen, en
  • blijven de bescherming van de gezondheid en het milieu, van belang bij het omgaan met resterende historische verontreinigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 18 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP en PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt op 10 september 2019 de procedure.

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft de minister van BZK verzocht om nog een het zomerreces een technische briefing te verzorgen over de herziening van het omgevingsrechtstelsel, waarbij in ieder geval de onderwerpen 'samenhang tussen de verschillende wet- en regelgevingsproducten' en 'tijdpad' aan de orde komen.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat bespreekt op 9 juli 2019 de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IWO) ter aanbieidng van de voorhang van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem omgevingswet (EK, C met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

22 januari 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via