Dinsdag 6 oktober 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 2 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35554

Brief van de minister voor BVOenM met een verzoek rekening te houden met een spoedige behandeling van wetsvoorstel; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 1 oktober 2020 inzake wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen