Dinsdag 13 april 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: AANSLUITENDE VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 april jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
Informeel videogesprek met Uitvoerend Vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis

Informeel videogesprek van de commissievoorzitters in COSAC-verband

Mondelinge terugkoppeling door de commissievoorzitter

4.
Staat van de Unie 2021

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2021; Staat van de Europese Unie 2021

5.
21.501-20 EK, BR

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021; Europese Raad

Bespreking van het verslag van de Europese Raad en Europese Top van 25 maart en van de geannoteerde agenda van de RAZ van 20 april 2021

7.
Rondvraag