Dinsdag 8 maart 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35628, F

Brief van de minister van OCW inzake Nederlandse inzet EU-voorstel: Richtlijn verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2017 16433/12)); Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Bespreking

4.35145, H

Brief van de minister voor PVO over bekrachtiging van het Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Bespreking

5.35984, K

Brief van de staatssecretaris van OCW over publicatie van documenten inzake de aankoop van de Vaandeldrager naar aanleiding van Wob-verzoeken; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen