JBZ-Raad (32.317); verslag JBZ-Raad van 9 en 10 juni 2011 (EK, AR)



11 juli 2011
hoort bij ... E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E110026a - Voorstel voor een besluit inzake de ondertekening van de overeenkomst tussen de EU en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
E110026 - Voorstel voor een besluit inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
E110025 - Europese Commissiemededeling inzake Migratie
E100054 - Voorstel voor een richtlijn over aanvallen tegen informatiesystemen ter vervanging van kaderbesluit 2005/222/JBZ
E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
E100035 - Ontwerpmandaat voor onderhandelingen over overeenkomst EU-VS inzake bescherming persoonsgegevens bij doorgifte en verwerking daarvan met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten, waaronder terrorisme , in het kader van de politiële en justitiële samenwerking
E100013 - Totstandkoming nieuwe SWIFT-overeenkomst EU-VS
E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E100003 - voorstel voor een Besluiten van de Raad betreffende de ondertekening van een overeenkomst tussen de EU en Australië over de opslag en overdracht van passagiersgegevens
E100002 - Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekenig van een overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers
E100001 - Ontwerp-Raadsbesluit betreffende de toestemming tot ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de uitwisseling van banktransactiegegevens ten behoeve van het Terrorist Finance Tracking Programme (SWIFT overeenkomst)
E090205 - Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
E090185 - Visum Informatiesysteem (VIS) - Stand van zaken
E090183 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090145 - Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
E090123 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie