E110027
  ruit icoon
Laatste revisie: 01-02-2016

E110027 - Herzien voorstel voor de ProcedurerichtlijnDe Commissie heeft op 21 oktober 2009 een voorstel gedaan voor de wijziging van de Richtlijn Asielprocedures (zie E100007). De wijziging moet een einde maken aan de grote verscheidenheid aan procedures in de EU, zodat asielzoekers in alle EU-lidstaten een degelijk onderzoek krijgen wanneer een beroep wordt gedaan op internationale bescherming. De onderhandelingen naar aanleiding van het Commissievoorstel van oktober 2009 boden destijds onvoldoende uitzicht op een akkoord. De Europese Commissie heeft daarom tijdens de JBZ-Raad van 9-10 juni 2011 een nieuw, herzien voorstel gepresenteerd. De Eerste Kamer heeft destijds gecorrespondeerd met de Europese Commissie over het voorstel van oktober 2009.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

De wet tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming en Richtlijn 2013/33/EU tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming is op 7 juli 2015 in werking getreden.

Europees

Richtlijn 2013/32/EUPDF-document werd op 29 juni 2013 gepubliceerd in Pb EU L180. Deze dient voor 20 juli 2015 te zijn geïmplementeerd.


Kerngegevens

volledige titel

Herzien voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus

document Europese Commissie

COM(2011)319PDF-document, d.d. 1 juni 2011

rechtsgrondslag

Artikel 78(2)(d) van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2013/32/EUPDF-document werd op 29 juni 2013 gepubliceerd in Pb EU L180. Deze dient voor 20 juli 2015 te zijn geïmplementeerd.

Implementatie geschiedt middels een Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming en Richtlijn 2013/33/EU tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (zie kamerstukken in de serie 34.088). Het voorstel is op 21 april 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2015 het voorstel zonder stemming aangenomen. De wet is op 7 juli 2015 in werking getreden.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 januari 2016.


Behandeling Eerste Kamer

De minister heeft op 24 juli 2012 gereageerd op de vragen die op 22 juni 2012 werden gesteld. Op 25 september 2012 is de reactie van de minister voor kennisgeving aangenomen.

Op 22 juni 2012 is een brief verstuurd aan de minister voor I&A met vragen van de leden van de fractie van GroenLinks over de Opvang- en Procedurerichtlijn. De leden van de fracties van de PvdA, CDA, SP, D66 en de CU hebben zich bij de vragen aangesloten. Er wordt onder meer gevraagd naar de onderhandelingen over het recht op beroep in het voorstel voor de Procedurerichtlijn en het standpunt van de regering hierin.

Op 14 juni 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (I&A) een brief gestuurd met een raadsdocument met de stand van zaken in de behandeling van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel zoals dit voorlag tijdens de JBZ-Raad van 7 en 8 juni 2012. De commissie voor I&A/JBZ heeft de brief en de bijlagen op 19 juni 2012 voor kennisgeving aangenomen. De GroenLinksfractie heeft inbreng geleverd voor een brief aan de regering over de voorstellen voor de Procedure- en Opvangrichtlijn naar aanleiding van de brief van de minister voor I&A van 25 mei 2012.

Bij bespreking van de brief van de minister voor I&A van 25 mei 2012 op 12 juni 2012 besloot de commissie I&A/JBZ om nadere vragen te stellen aan de regering over de herziene voorstellen voor de Procedure- en Opvangrichtlijn. De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA leveren op 19 juni 2012 inbreng. Andere fracties sluiten zich eventueel aan bij deze inbreng.

De commissie I&A/JBZ spreekt op 12 juni 2012 over de brief van de minister voor I&A van 25 mei 2012.

Op 25 mei 2012 heeft de minister een brief gestuurd over de stand van zaken in de onderhandelingen over de Procedure- en Opvangrichtlijn. De minister geeft aan dat in de laatste concepttekst van de Proceduredurichtlijn tegemoet is gekomen aan de bezwaren van Nederland wat betreft doorprocederen. Ook is het onderhandelingsproces naar een hoger strategisch niveau getild om een vlot onderhandelingsproces te bespoedigen.

De commissie I&A/JBZ heeft de brief van de EC d.d 2 april 2012 op 17 april 2012 voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot tevens de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel per brief te vragen haar tijdig, vóórdat er in de Raad een politiek akkoord wordt gesloten, te informeren over de belangrijkste wijzigingen die in de voorstellen voor de Opvang- en Procedurerichtlijn zijn doorgevoerd sinds zij werden gepubliceerd in juni 2011. Op 24 april 2012 is deze brief verstuurd.

De Europese Commissie heeft op 2 april 2012 gereageerd op de brief van de commissie d.d. 7 oktober 2011. De EC geeft onder meer aan dat daadwerkelijke harmonisatie van zowel de regels als de praktijk een van de hoofddoelstellingen is van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Deze harmonisatie moet ertoe leiden dat alle lidstaten de EU-asielregels correct toepassen en er geen secundaire stromen ontstaan.

Op 22 maart 2012 heeft de minister voor I&A een Raadsdocument aan de Eerste Kamer aangeboden over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel zoals het voorlag ter bespreking tijdens de JBZ-Raad van 8 maart 2012. Op 3 april 2012 is het Raadsdocument voor kennisgeving aangenomen.

De commissie I&A/JBZ voerde op 6 maart 2012 een mondeling overleg met de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over enerzijds informatievoorziening en anderzijds de geschiedenis en stand van zaken van enkele dossiers op het terrein van immigratie en asiel, waaronder het herziene voorstel voor de Procedurerichtlijn.

Op 9 februari 2012 heeft de Europese Commissie gereageerd op de rappelbrief van 18 januari 2012. De Commissie geeft aan dat de reactie op de brief over de Opvang- en Procedurerichtlijn d.d. 7 oktober 2011 binnenkort verwacht kan worden.

De commissie voor Immigratie en Asiel besloot op 17 januari 2012 om de brief en de bijbehorende dossiers die in de Kamer worden behandeld aan de orde te stellen in het mondeling overleg met de minister voor I&A dat naar verwachting op 6 maart 2012 zal plaatsvinden. Daarnaast heeft de commissie een rappelbrief aan de Europese Commissie vastgesteld inzake de voorstellen voor de Procedurerichtlijn, de Opvangrichtlijn (zie dossier E110028) en het voorstel betreffende het recht op toegang tot een advocaat (zie dossier E110029). De brief is op 18 januari 2012 verstuurd.

Op 23 december 2011 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel een brief gestuurd aan de Eerste Kamer met een nota van het Voorzitterschap over de stand van zaken van het Gemeenschappelijk Europees Asiesstelsel. Hieruit blijkt dat er flinke vooruitgang is geboekt bij de onderhandelingen over de gewijzigde herschikking van de richtlijn asielprocedures. In de Raadswerkgroep asiel zijn compromisvoorstellen besproken.

De commissie heeft op 13 december 2011 de brief van de minister d.d. 22 november 2011 voor kennisgeving aangenomen. De leden zullen nadere vragen kunnen stellen tijdens een nog te plannen mondeling overleg begin 2012 met de minister voor I&A.

De minister voor Immigratie en Asiel heeft op 6 december 2011 gereageerd op de brief van de commissie I&A/JBZ d.d 25 oktober 2011. Hij geeft aan dat de Eerste Kamer voor de aangewezen geprioriteerde dossiers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvullende documenten toe krijgt gestuurd, namelijk de onderhandelingsdocumenten die openbaar zijn en als B-punt ter politieke besluitvorming voorliggen in de Raad.

De commissie besloot op 29 november 2011 de brief van de minister te bespreken wanneer ook een reactie is ontvangen op de brief van de commissie I&A/JBZ over de Opvangrichtlijn d.d. 4 oktober 2011.

De minister voor Immigratie en Asiel (I&A) heeft op 22 november 2011 gereageerd op de brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ met vragen van de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks d.d. 4 oktober 2011 over de Procedurerichtlijn.

Op 8 november 2011 heeft de commissie voor I&A/JBZ besloten om de brief van de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 31 oktober 2011, over onder andere de toezegging dat de minister de Kamer per brief zou informeren over de mogelijkheden om de Kamer gedurende het gehele onderhandelingsproces te blijven informeren over de ontwikkelingen rondom herziening van de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn, mee te nemen in het overleg met de Commissie Meijers op 29 november 2011. Indien dit overleg nieuwe inzichten oplevert, wordt de brief opnieuw geagendeerd.

De commissie voor I&A/JBZ zal op 8 november 2011 spreken over de reactie van de minister van Immigratie & Asiel d.d. 31 oktober 2011 in reactie op de brief van 16 september 2011 over onder andere de toezegging dat de minister de Kamer per brief zou informeren over de mogelijkheden om de Kamer gedurende het gehele onderhandelingsproces te blijven informeren over de ontwikkelingen rondom herziening van de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn.

Op 25 oktober 2011 heeft de commissie voor I&A/JBZ naar aanleiding van de bespreking van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 27 en 28 oktober 2011 een brief gestuurd aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie over het betrekken van vragen en opmerkingen van de commissie over de Procedurerichtlijn in Raadsdiscussies. De commissie constateerde dat de inbreng van de Eerste Kamer niet doorklinkt in de geannoteerde agenda.

De brief aan de Europese Commissie over de Opvangrichtlijn en de Procedurerichtlijn is op 7 oktober 2011 verstuurd. De commissie voor I&A/JBZ vraagt gezamenlijk hoe de EC het scenario probeert te voorkomen dat doordat niet iedere lidstaat de gemeenschappelijk overeengekomen asielregels op dezelfde wijze toepast, in dit geval zullen dat de regels zijn over het niveau van de minimumnormen voor de opvang, lidstaten die de regels wel 'braaf' toepassen geconfronteerd worden met een grotere toevloed asielzoekers. Daarnaast stellen de leden van de fracties van de VVD en GroenLinks enkele vragen.

Op 4 oktober 2011 is een brief verstuurd aan de regering over het herziene voorstel voor de Procedurerichtlijn met vragen van leden van de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks. Diezelfde dag is een brief over de Procedurerichtlijn besproken die namens de commissie verstuurd zal worden aan de Europese Commissie.

Tijdens de commissievergadering van de commissie I&A/JBZ op 27 september 2011 hebben leden van de fracties van de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks aangegeven inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en met de Europese Commissie. Naar verwachting worden op 4 oktober 2011 de conceptbrieven besproken.

Op 19 september 2011 heeft de commissie voor I&A/JBZ een brief gestuurd aan de minister voor Immigratie en Asiel om hem attent te maken op de toezegging die hij heeft gedaan tijdens het mondeling overleg over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS). Deze toezegging hield in dat de Kamer per brief zou worden geïnformeerd over zijn mogelijkheden om de Kamer gedurende het gehele onderhandelingsproces te blijven informeren over de ontwikkelingen rondom herziening van de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn. De Kamer heeft deze brief nog niet ontvangen.

De datum voor het leveren van inbreng is verplaatst naar 27 september 2011.

Op 13 september 2011 heeft de commissie besloten de minister voor I&A te vragen naar de brief over de wijze waarop hij de Kamer wil informeren over de herziening van de Procedurerichtlijn (E110027) en de Opvangrichtlijn.

De commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad heeft op 28 juni 2011 besloten om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering op 13 september 2011 . Een deel van de commissie overwoog om een parlementair voorbehoud in te zetten, maar tijdens het mondeling overleg over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) dat volgde op de commissievergadering heeft de minister voor Immigratie en Asiel toegezegd dat hij de Kamer een brief zal sturen over de wijze waarop hij de Kamer tijdig en adequaat kan informeren over dit dossier.

Naar verwachting zal de commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad op 28 juni 2011 de procedure bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het algemeen overleg d.d. 24 januari 2012 over de JBZ-Raad is er gesproken over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 26 oktober 2011 hebben de commissies voor V&J, Europese Zaken, BZK en I&A een algemeen overleg (AO) gevoerd met de minister voor Immigratie en Asiel en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over onder andere het GEAS. Het verslag van dit AO is vastgesteld op 29 november 2011.

De minister voor Immigratie en Asiel heeft op 14 september 2011 vragen beantwoord over de steun van overige lidstaten voor de kabinetsplannen om EU-regelgeving op het gebied van asiel en immigratie te wijzigen.

De minister voor Immigratie en Asiel heeft op 12 augustus 2011 vragen beantwoord over de schending van mensenrechten door de EU-lidstaten in asielprocedures.

Op 18 juli 2011 is het verslag schriftelijk overleg vastgesteld dat de commissie voor Veiligheid en Justitie heeft gevoerd met de minister voor Veiligheid en Justitie over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad 18 en 19 juli 2011. De minister schetst in zijn antwoorden onder meer de stand van zaken en het Europees Krachtenveld aangaande het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

De Tweede Kamer heeft op 17 juni 2011 een brief ontvangen van de minister voor Immigratie en Asiel met een verslag van het gesprek dat hij heeft gehad met de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken op 25 mei 2011. Er is onder meer gesproken over het Europees migratiebeleid en het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.


Standpunt Nederlandse regering

Uit het BNC-fiche blijkt dat Nederland voorstander is van een Procedurerichtlijn met een stevig Europees raamwerk, waarbinnen ruimte gelaten wordt aan de lidstaten, zodat daar de procedure nader ingevuld kan worden waarbij rekening kan worden gehouden met de nationale wetgeving en behoeften.

Een belangrijk punt voor Nederland is het door ons gehanteerde één statussysteem. Nederland kent dit systeem sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000. Dit houdt in dat vreemdelingen die in aanmerking komen voor internationale bescherming of bescherming op nationale gronden, dezelfde verblijfsvergunning krijgen met dezelfde rechten en voorzieningen. Het voorstel van de Commissie zoals dat nu bij Nederland bekend is, zou betekenen dat Nederland dit stelsel niet zou kunnen handhaven. In het voorstel wordt namelijk een nieuwe bepaling ingevoegd, die het recht toekent aan personen aan wie subsidiaire bescherming is toegekend, om beroep in te stellen tegen de weigering de vluchtelingenstatus toe te kennen. Hiermee ondergraaft de Commissie de essentie van het éénstatusstelsel zoals bovenstaand beschreven, wat voor Nederland een fundamenteel probleem zou vormen. De voorgestelde wijziging zou namelijk circa € 45.500.000 per jaar aan extra procedurekosten met zich meebrengen.

Samenvattend kan worden gesteld dat de inzet van Nederland is om te komen tot harmonisatie, maar hiertoe zijn nog verdere stappen nodig. Op onderdelen zal Nederland in onderhandeling treden over de aanpassing van de richtlijn. Enerzijds is dit omdat Nederland kanttekeningen heeft bij de door de Commissie gegeven invulling van de bescherming en anderzijds om te bezien in hoeverre de financiële en juridische gevolgen van de aanpassing en verbreding van de in de richtlijn gegeven normen voor de asielprocedure verder in overeenstemming kunnen worden gebracht met de Nederlandse regelgeving.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 10 juni 2013 stuurde de Europese Commissie een mededeling aan het Europees Parlement met daarin een advies over het aangenomen standpunt van de Raad in eerste lezing van 6 juni 2013. In het advies beveelt de Europese Commissie het Europees Parlement aan het compromis goed te keuren.

Dit voorstel voor een richtlijn wijzigt richtlijn 2005/85/EG betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus. Al eerder, in oktober 2009, presenteerde de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van deze Procedurerichtlijn (zie E100007). Omdat dat Raad er niet in slaagde een standpunt vast te stellen, publiceert de Europese Commissie nu een gewijzigd voorstel. Het in het gewijzigde voorstel voorgestelde systeem is volgens de Commissie zowel efficiënt als beschermend. Daarnaast is het kosteneffectief en gaat het gevallen van potentieel misbruik tegen. Het garandeert dat (asiel)aanvragen in alle lidstaten gelijk behandeld worden en is volgens de Commissie volledig in overeenstemming met de fundamentele rechten. Tegelijkertijd is het flexibel genoeg om ruimte te bieden aan de bijzonderheden van de nationale rechtsstelsels. Om effectieve implementatie te verzekeren zijn de bepalingen in het voorstel verhelderd en versimpeld.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

JBZ-Raad 6 en 7 juni 2013 (agendapunt I.5)

Tijdens de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 6 juni 2013 is het standpunt van de Raad in eerste lezing bepaald. Het Europees Parlement zal naar verwachting op 13 juni 2013 plenair instemmen met het voorstel, waarna het officieel is aangenomen.

JBZ-Raad 7 en 8 maart 2013 (agendapunt diversen)

Tijdens de Raad is de laatste stand van zaken over het voorstel besproken. Hieruit bleek dat de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement zich in de slotfase bevinden.

JBZ-Raad 6 en 7 december 2012 (agendapunt I.1)

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat de triloog en de omlijstende technische discussies in het kader van de Procedurerichtlijn nog lopen. Er hebben tot dusver vijf trilogen plaatsgevonden. Onderwerp van discussie zijn daar nog kwesties als de training van hoor- en beslismedewerkers, waarborgen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en kwetsbare groepen (m.n. slachtoffers van foltering) en de verplichting om de Commissie te berichten als de voorgeschreven termijnen niet worden gehaald vanwege een hoge instroom. De Raad gaf aan dat de zesde triloog met het Europees Parlement (EP) over de Procedurerichtlijn loopt.

Statewatch heeft een raadsdocument van 7 november 2012 gepubliceerd met in verschillende kolommen het voorstel van de EC, standpunt van het EP, standpunt van de Raad en mogelijke compromissen.

JBZ-Raad 25 en 26 oktober 2012 (agendapunt I.1 )

Uit de geannoteerde agenda en het verslag van de Raad blijken dat de informele triloog over de Procedurerichtlijn gestart is. Het Cypriotische Voorzitterschap heeft aangekondigd een aantal technische discussies met het EP en de Commissie te organiseren, met het oog op de informele triloog in de maanden september, oktober en november 2012. De herschikking van deze richtlijn lijkt bij de huidige stand van zaken belangrijke gevolgen te hebben voor zowel uitvoering als wetgeving in Nederland. Belangrijke punten voor Nederland zijn op aanvaardbare wijze in het Raadsstandpunt verwerkt. Het betreft met name de opschortende werking in beroep, de status van de grensprocedure, de schorsende werking van vervolgaanvragen en het moment van aanvang van de Dublin-procedure.

Op 10 oktober 2012 heeft het voorzitterschap een verslag gepubliceerd over de voortgang van de implementatie van conclusies van de Europese Raad. Hieruit blijkt dat de trilogen over de richtlijn asielprocedures gaande zijn.

De Europese Raad van 28 en 29 juni 2012 heeft in zijn conclusies aangegeven verheugd te zijn over de vorderingen met de Dublin-verordening, de richtlijn opvangvoorzieningen, de richtlijn asielprocedures en met betrekking tot hervestiging. Hij herhaalde vastbesloten te zijn het gemeenschappelijk Europees asielstelsel vóór eind 2012 te voltooien.

JBZ-Raad 7 en 8 juni 2012 (agendapunt 3)

De Raad heeft een mandaat gegeven aan het voorzitterschap voor het openen van de triloog met het Europees Parlement over het voorstel voor de Procedurerichtlijn.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat het Deense voorzitterschap de bespreking van de Procedurerichtlijn volgens de minister V&J naar een hoger strategisch niveau heeft getild. Dit zou de snelheid van de onderhandelingen ten goede moeten komen.

JBZ-Raad 26 en 27 april 2012 (agendapunt I. 2)

Het Deense Voorzitterschap heeft tijdens de JBZ-Raad de stand van zaken toegelicht van de onderhandelingen over het gemeenschappelijke Europese asielstelsel (GEAS). Het voorzitterschap is voornemens de voortgang in de onderhandelingen over de Procedurerichtlijn te bevorderen. Met name op het vlak van de toegang tot de asielprocedure, de vervolgprocedures en het beroep op de rechter zijn er nog verschillen van opvattingen waarin het voorzitterschap vooruitgang wil boeken.

JBZ-Raad 8 maart 2012 (agendapunt 1)

Op basis van een notitie van het Voorzitterschap d.d. 2 maart 2012 heeft de Raad gesproken over het GEAS waaronder de Procedurerichtlijn (zie voor notitie Eerste Kamer ).

Statewatch heeft een raadsdocument van de Raadswerkgroep Asiel d.d. 13 december 2011 over het geamendeerde voorstel voor de Procedurerichtlijn gepubliceerd.

JBZ-Raad 27 en 28 oktober 2011 (agendapunt 1)

Tijdens de Raad heeft het Voorzitterschap de lidstaten per onderdeel geïnformeerd over de stand van zaken van de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). Ten aanzien van de asielprocedurerichtlijn meldde het Voorzitterschap dat de eerste lezingen zijn afgerond en dat mogelijke compromissen worden besproken op ambtelijk niveau.

JBZ-Raad 22 en 23 september 2011 (agendapunt 1)

In de Raad is gesproken over de stand van zaken betreffende de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). De discussie spitste zich voornamelijk toe op de vraag of een evaluatiemechanisme en een noodmechanisme binnen de Dublin-verordening wenselijk zijn.

Nederland hecht aan een gemeenschappelijk Europees asielstelsel in uiterlijk 2012. Over het geheel genomen steunt Nederland de wijzigingen die de Commissie voorstelt om te komen tot een betere bescherming en verdere harmonisatie binnen de EU.

Informele JBZ-Raad 18 en 19 juli 2011

Het Poolse Voorzitterschap heeft de totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) als één van de prioriteiten binnen het JBZ-domein aangeduid. Het wil de onderhandelingen inzake het GEAS een nieuwe impuls geven op de volgende manier:

 • 1. 
  Het urgentiemechanisme uit de Dublin-verordening halen, of verder onderhandelen over het huidige voorstel;
 • 2. 
  Vasthouden aan het momentum dat is gecreëerd met de voortgang van de Kwalificatierichtlijn en deze doorvoeden naar andere discussies;
 • 3. 
  De Commissie komt met een nieuw voorstel inzake de toegang van rechtshandhavingsautoriteiten tot Eurodac wanneer het urgentiemechanisme in de Dublin-verordening in een apart juridisch besluit wordt opgesteld;
 • 4. 
  Een grondig debat over crisisbeheersing op het gebied van asiel en immigratie aangezien het goed bestuur van asielstelsels in lidstaten iets is wat nog niet door Europese regelgeving wordt geregeld.

Tijdens het komend half jaar zullen de herziene voorstellen van de procedure- en opvangrichtlijn een grote rol spelen in de discussie inzake het GEAS. De voorzitter van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement gaf aan dat het asielpakket als prioriteit is geoormerkt door het EP. Voor het EP zijn de procedure- en opvangrichtlijnen de belangrijkste onderwerpen binnen het GEAS.

Nederland benadrukte het belang van de datum van 2012 voor de totstandkoming van het GEAS en sprak zijn waardering uit voor de hernieuwde druk van het Voorzitterschap op dit onderwerp. Het is essentieel volgens Nederland dat alle partijen (de Raad en het EP) zich bereid tonen om compromissen te sluiten.

Op 27 juni 2011 heeft de Raad van de EU een gezamenlijke notitie gepubliceerd van de Duitse, Franse en Engelse delegatie over de Procedure- en Opvangrichtlijn. De delegaties geven hun (gedeelde) visie op de voorstellen voor deze richtlijnen.

JBZ-Raad 9-10 juni 2011 (agendapunt 3)

Tijdens de Raad vond een eerste uitwisseling van standpunten plaats over de herziening van zowel de procedure- als de opvangrichtlijn. Deze twee richtlijnen vormen een onderdeel van wat uiterlijk in 2012 het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet worden.

Nederland ondersteunt een verdere harmonisatie van de bepalingen in de procedurerichtlijn in combinatie met praktische samenwerking en het delen van verantwoordelijkheid en solidariteit, zowel binnen als buiten de EU.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 12 juni 2013 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie over het voorstel aangenomen. In de wetgevingsresolutie geeft het Europees Parlement aan zijn goedkeuring te geven aan het standpunt van de Raad in eerste lezing.

Op 24 april 2013 heeft de LIBE commissie van het Europees Parlement de eindtekst die tot stand is gekomen na onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd. De tekst werd aangenomen met 44 stemmen voor, 3 tegen en 8 onthoudingen. Het Europees Parlement zal naar verwachting op 13 juni 2013 plenair stemmen over het voorstel.

Op 21 mei 2012 zijn 22 compromisamendementen bij het voorstel voor de Procedurerichtlijn gepubliceerd.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Commissie Meijers heeft op 1 maart 2012 een kopie van een notitie gericht aan de Tweede Kamer over de JBZ-Raad d.d. 8 maart 2012 aan de Eerste Kamer gestuurd. De Commissie Meijers geeft aan bezorgd te zijn over de Nederlandse inzet bij de Raadsonderhandelingen over de herziening van de Procedurerichtlijn ten aanzien van het recht van de asielzoeker om op het grondgebied te verblijven.

In september 2011 heeft de European Council on Refugees and Exiles (ECRE) een commentaar gepubliceerd over het voorstel voor een herziene Procedurerichtlijn.

Op 20 juni 2011 heeft de Commissie Meijers een brief gestuurd aan de commissie voor I&A/JBZ met een onderbouwd advies om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het voorstel tot herziening van de Procedurerichtlijn.


Achtergrondartikelen

In mei 2012 heeft Statewatch een analyse gepubliceerd over het herziene voorstel voor de Procedurerichtlijn.

Statewatch heeft in juni 2011 een analyse gepubliceerd over de herziene voorstellen voor de Procedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn (zie dossier E110028).


Alle bronnen