Dinsdag 15 januari 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

Bespreking

7.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen