34.534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse KlimaatwetDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Roemer (SP), Van Veldhoven (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) voor een Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94PDF-document).

Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. Een wereldwijde reductie van ten minste 95% in 2050 is volgens klimaatwetenschappers nodig om de opwarming van de aarde met redelijke kans beneden de twee graden te houden.

Het Klimaatakkoord in Parijs heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken. Alle landen verplichten zich onder meer tot het nemen van maatregelen om hun broeikasgasuitstoot zoveel als mogelijk te beperken en investeringen te doen die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2018 na hoofdelijke stemming met 112 stemmen voor (ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, DENK, SP, 50PLUS) en 27 stemmen tegen (PVV, SGP, PvdD en FvD) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 5 februari 2019 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Bij brief van 18 december 2018 (TK, 36) wordt meegedeeld dit initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Geleijnse.

Bij brief van 27 juni 2018 (TK, 8) wordt meegedeeld dat de leden Beckerman en Jetten de verdediging overnemen van Roemer en Van Veldhoven. Het lid Asscher zal de verdediging overnemen van het lid Kuiken en de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder zullen het voorstel mede verdedigen.

Bij brief van 27 januari 2017 (TK. 4) deelt het lid Klaver mede dat dit initatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Kuiken. Het wetsvoorstel wordt daarnaast medeondertekend door de leden Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber.


Kerngegevens

ingediend

12 september 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-71] documenten

Sociale media menu


Volg via