E040148
Laatste revisie: 14-04-2005

E040148 - Mededeling van de Commissie "Voortzetting van de integratie van het Europese Spoorweg systeem, het derde spoorpakket"Vanaf 2001 wordt op Europees niveau gewerkt aan de "Europese Spooragenda". Deze agenda vloeit voort uit het Europese Witboek "Het Europese vervoerbeleid tot het jaar 2010, tijd om te kiezen"PDF-document waarin werd gesteld een heropleving van de spoorwegsector na te streven: het spoorwegvervoer als duurzame (milieuvriendelijk) en concurrerende vervoersmodaliteit te stimuleren, de kwaliteit van het spoorwegvervoer te verbeteren en één enkele markt voor railvervoerdiensten tot stand te brengen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)140PDF-document, d.d. 3 maart 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 september 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Op 5 oktober 2004 is het voorstel voor een richtlijn geagendeerd in de commissie voor Verkeer en Waterstaat alwaar besloten is dat het standpunt van de regering ten aanzien van het subsidiariteitscriterium wordt overgenomen. Dit betekent dat de commissie het proces zal blijven volgen.

In het kader van de PILOT implementatie protocollen bij Europese Grondwet heeft de commissie Verkeer en Waterstaat op dinsdag 15 maart 2005 besloten tot het bijeen roepen van een inbrengvergadering op dinsdag 22 maart 2005. Daarnaast heeft de commissie verzocht om stafnotities (niet openbare documenten: memo COM(2004)140 en Leidraad COM(2004)140).

Op dinsdag 22 maart 2005 kwam de commissie Verkeer en Waterstaat bijeen om advies uit te brengen inzake de subsidiariteits- en proportionaliteitstoets met betrekking tot het Derde Spoorwegpakket.

Op vrijdag 25 maart 2005 heeft de commissie Verkeer en Waterstaat haar (openbare) advies betreffende de conformiteit met het subsidiariteits- en proportionaliteitscriterium van het derde spoorwegpakket gezonden aan de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit.

Op basis van de adviezen van de Eerste Kamer commissie Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer commissie Verkeer en Waterstaat zijn beslispunten voorgelegd aan de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit die op dinsdag 5 april 2005 bijeen zal komen.

Tijdens de vergadering van de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit van 5 april 2005 bleek op basis van de adviezen dat er verschillende opvattingen bestaan tussen de commissies Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer ten aanzien van drie Europese voorstellen. Hierop heeft de Gemengde Commissie een conciliatiebijeenkomst georganiseerd op 7 april 2005 om te bezien of alsnog tot een gezamenlijk standpunt kan worden gekomen ten aanzien van deze Europese voorstellen.

De Gemengde Commissie heeft tijdens de bijeenkomst met de commissies Verkeer en Waterstaat van de Eerste en Tweede Kamer op 7 april 2005 kennis genomen van de argumenten die ten grondslag liggen aan de adviezen van de commissies Verkeer en Waterstaat van beide Kamers en bereid -gehoord die adviezen- een ontwerpbesluit voor.

Tijdens de commissievergadering van 12 april 2005 heeft de commissie voor Verkeer en Waterstaat verzocht om betrokkenheid bij de evaluatie van de pilot implementatie protocollen bij Europese Grondwet. Naar verwachting wordt de evaluatie eind mei 2005 afgerond.


Behandeling Tweede Kamer

In het kader van de PILOT implementatie protocollen bij Europese Grondwet heeft de commissie Verkeer en Waterstaat in haar vergadering (niet openbare stafnotitie) van donderdag 31 maart 2005 de voorstellen uit het derde spoorwegpakket besproken. Het (niet openbare) advies van de commissie is op 31 maart 2005 gezonden aan de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit.

Op basis van de adviezen van de Eerste Kamer commissie Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer commissie Verkeer en Waterstaat zijn beslispunten voorgelegd aan de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit die op dinsdag 5 april 2005 bijeen zal komen.

Tijdens de vergadering van de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit van 5 april 2005 bleek op basis van de adviezen dat er verschillende opvattingen bestaan tussen de commissies Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer ten aanzien van drie Europese voorstellen. Hierop heeft de Gemengde Commissie een conciliatiebijeenkomst georganiseerd op 7 april 2005 om te bezien of alsnog tot een gezamenlijk standpunt kan worden gekomen ten aanzien van deze Europese voorstellen.

De Gemengde Commissie heeft tijdens de bijeenkomst met de commissies Verkeer en Waterstaat van de Eerste en Tweede Kamer op 7 april 2005 kennis genomen van de argumenten die ten grondslag liggen aan de adviezen van de commissies Verkeer en Waterstaat van beide Kamers en bereid -gehoord die adviezen- een ontwerpbesluit voor.


Standpunt Nederlandse regering

Aangezien onderhavig spoorwegpakket is vervat in een mededeling is in fiche 1 toetsing aan het subsidiairiteit- en proportionaliteitsbeginsel niet van toepassing. De Nederlandse regering wenst echter het derde spoorwegpakket met daarin vervat vier concrete voorstellen (2 richtlijnen; 2 verordeningen) niet als één pakket te behandelen, gelet op toetsing aan de beginselen van de afzonderlijke voorstellen. Zie hiervoor de aparte E-dossiers.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 330[1]
  8 juli 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Vanaf 2001 wordt op Europees niveau gewerkt aan de "Europese Spooragenda". Deze agenda vloeit voort uit het Europese Witboek "Het Europese vervoerbeleid tot het jaar 2010, tijd om te kiezen"PDF-document waarin werd gesteld een heropleving van de spoorwegsector na te streven: het spoorwegvervoer als duurzame (milieuvriendelijk) en concurrerende vervoersmodaliteit te stimuleren, de kwaliteit van het spoorwegvervoer te verbeteren en één enkele markt voor railvervoerdiensten tot stand te brengen.

Het eerste spoorwegpakket werd aangenomen in maart 2001. Maatregelen die daarmee gerealiseerd werden:

 • diensten voor internationaal goederenvervoer over het spoor voor bevordering van de concurrentie (invoering beginsel wederzijdse erkenning bij verlening van vergunning)
 • duidelijk en transparant kader voor de toekenning van bevoegdheden op het gebied van tarifering en infrastructuur
 • verplichting van de lidstaat voor oprichting van een controleorgaan (bemiddeling tussen spoorwegondernemers en infrastructuurbeheerders)

Het tweede spoorwegpakket werd voorgesteld in januari 2002. Hiermee werd hoofdzakelijk het communautair wettelijk kader voor de spoorwegveiligheid versterkt. Vier voorstellen werden aangenomen:

 • richtlijn inzake spoorwegveiligheid (gemeenschappelijke benadering van veiligheidsconcept; gemeenschappelijk systeem voor afgifte, inhoud en geldigheid van veiligheidscertificaten; beginsel van onafhankelijkheid bij technische onderzoeken)
 • wijziging van de interoperabiliteitsrichtlijnen (samenhang verzekeren tussen het open te stellen net en het net waarop de operabiliteitsregels van toepassing moeten worden; rol daarbij invullen van Agentschap "Europees Spoorwegbureau")
 • Oprichting Europees Spoorwegbureau (ontwikkeling en technische ondersteuning bij interoperabiliteit en veiligheid)
 • uitbreiden van de infrastructurele toegangsrechten tot railgoederenvervoersdiensten binnen een lidstaat (per 2007) en openstelling van de markt te bespoedigen.

In onderhavige mededeling COM(2004)140PDF-document wordt het derde spoorwegpakket gepresenteerd. Zie hieronder bij voorstellen uit "COM(2004)140" voor de inhoud van dit pakket.

Het derde spoorwegpakket bestaat uit vier voorstellen. Elk voorstel is vervat in een apart E-dossier met een specifiek BNC-fiche. Het pakket ondersteunt het hervormingsproces in gang gezet door de voorgaande twee pakketten. De voorstellen met betrekking tot het goederenvervoer betreffende de laatste stappen in de richting van een op Europese schaal concurrerende sector.

De voorstellen en E-dossiers zijn:

 • Richtlijn inzake de certificering van treinbestuurders die actief zijn op het communautaire spoorwegnet. E040149
 • Verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer. E040150
 • Richtlijn betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Europese Gemeenschap. E040151
 • Verordening betreffende de kwaliteit van diensten op het gebied van het goederenvervoer over het spoor. E040152

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)140
  3 maart 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Reacties Derden

Op de website van het Directoraat Generaal voor Vervoer en Energie van de Europese Commissie leest u de reacties van diverse belanghebbenden op de voorstellen van het Derde Spoorwegpakket zoals de EIM (European Rail Infrastructure Managers) en het ERFCP (European Rail Freight Customers Platform).

In het kader van de PILOT implementatie protocollen bij Europese Grondwet zijn maatschappelijke organisaties en bedrijven verzocht de eigen visie ten aanzien van de Europese voorstellen uit het derde spoorwegpakket kenbaar te maken aan de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit alsmede aan de betrokken vakcommissies, i.c. Verkeer en Waterstaat.

Railion Nederland NV ( 15-03-2005) en de Nederlandse Spoorwegen ( 22-03-2005) hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.


Alle bronnen