E070150
Laatste revisie: 18-05-2010

E070150 - Witboek SportHet witboek is het eerste grote initiatief van de Commissie op het terrein van sport. In dit Witboek legt de Commissie de nadruk op drie generieke aspecten van sport; de maatschappelijke rol, de economische dimensie en de organisatie van sport.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)391PDF-document, d.d. 11 juli 2007

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig witboek is toegevoegd aan de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Het witboek is op 7 november 2007 doorverwezen naar de commissies VWS van beide Kamers met het verzoek te reageren voor 22 november 2007. Het adviesPDF-document van de TGCS is door de Eerste en Tweede Kamer op 18 december respectievelijk 20 december 2007 vastgesteld in de plenaire vergadering. De Kamers hebben in een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris Bussemaker onderstreept dat de bevoegdheid voor sportbeleid primair bij de lidstaten ligt en Europees beleid daarom niet anders dan aanvullend beleid kan zijn aan dat van de lidstaten en de sportsector zelf.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 november 2007 de brief van de subsidiariteitstoets besproken, en heeft op 22 november 2007 een antwoordbrief verzonden aan de TCS, waarin het standpunt van de commissie wordt verwoord dat sport bij uitstek een nationale aangelegenheid is. Uitsluitend op grensoverschrijdende onderdelen, zoals doping en transfers, zou voor de Europese Commissie een rol zijn weggelegd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 8 oktober 2007 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld ten behoeve van de behandeling van onderhavig witboek.

Naar aanleiding van de publicatie van onderhavig witboek heeft de commissie VWS op 11 oktober 2007 een brief gestuurd aan de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) met de vraag of de TCS aanleiding ziet het onderhavige witboek te betrekken in een subsidiariteitsprocedure.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 18 oktober 2007 een algemeen overleg gevoerd met de staatssecretaris van VWS ter voorbereiding van de informele EU-sportraad op 25 oktober 2007 . Hierbij was kabinetsreactie op onderhavig witboek aan de orde.

Op 16 april 2010 is er een verslag van een schriftelijk overleg gepubliceerd over de geannoteerde agenda van de informele EU bijeenkomst van sportministers. Het Witboek Sport is ook aan de orde gekomen in dit overleg.

Op 29 april 2010 heeft de minister van VWS een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda voor het onderdeel sport van de Onderwijs, Jeugd en Cultuurraad van 10-11 mei 2010.


Standpunt Nederlandse regering

Op 16 oktober 2007 stuurde de staatssecretaris VWS een kabinetsreactie naar beide Kamers.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Witboek SportPDF-document is het eerste grote initiatief van de Commissie op het terrein van sport. In dit Witboek legt de Commissie de nadruk op drie generieke aspecten van sport; de maatschappelijke rol, de economische dimensie en de organisatie van sport.

Het Witboek Sport geeft strategische richtsnoeren over de rol van sport in Europa. Lidstaten kunnen binnen de gestelde kaders hun eigen beleid maken. Daarnaast bevat het Witboek een aantal acties die de Commissie ondersteunt of moet uitvoeren. Samen vormen deze acties het Pierre de Coubertin-actieplan, genoemd naar de stichter van de moderne Olympische Spelen, dat de komende jaren de leidraad vormt voor de activiteiten van de Commissie op het terrein van sport. De Commissie wil de samenwerking met de lidstaten op het terrein van sport versterken, zodat de kwesties die zij in het Witboek noemt kunnen worden aangepakt.

In het Commissievoorstel wordt elk van de drie hogergenoemde aspecten van sport - de maatschappelijke rol, de economische dimensie en de organisatie van sport - in een apart hoofdstuk behandeld (hoofdstukken 2 t/m 4), inclusief concrete acties die de Commissie voor ogen staan. Hieronder worden derhalve de drie aspecten kort benoemd, waarbij voor nadere details en een volledig overzicht van de voorstellen verwezen wordt naar de betreffende hoofdstukken in het bijgevoegde Commissiedocument.

I. De maatschappelijk rol van sport

De Commissie beschrijft de maatschappelijke functie van sport. Circa 60 % van de Europeanen sport regelmatig. Sport is goed voor de gezondheid en heeft daarnaast een recreatieve, sociale, culturele en educatieve dimensie. Daarnaast kan sport de externe betrekkingen van de Unie versterken.

 • Samen met de lidstaten zet zij voor het eind van 2008 nieuwe richtsnoeren voor lichaamsbeweging op (eerder publiceerde de Commissie een Witboek over gezondheidsproblemen in relatie tot o.m. overgewicht en obesitas)
 • Doping vormt een bedreiging voor sport en brengt de gezondheid schade toe. De Commissie wil de krachten bundelen om doping te bestrijden. Op Europees niveau moet met zowel ordehandhaving als gezondheid en preventie rekening gehouden worden. De Commissie verleent haar steun aan een netwerk van nationale antidopingsorganisaties van de lidstaten.
 • De Commissie komt met een label voor scholen die lichaamsbeweging op school actief steunen en bevorderen.
 • Er loopt een studie naar de opleiding van jonge sporters in Europa. De Commissie denkt dat regels die bepalen dat teams mede uit een bepaald aantal lokaal opgeleide spelers moten bestaan (onder bepaalde voorwaarden) verenigbaar kunnen zijn met verdragsbepalingen over het vrij verkeer van personen.
 • De Commissie probeert (i.h.k.v. de routekaart voor de gelijkheid van mannen en vrouwen 2006-2010) genderproblematiek in alle sportgerelateerde activiteiten te laten terugkomen.
 • De Commissie blijft pleiten voor dialoog en uitwisseling best practices inzake racisme en xenofobie binnen bestaande samenwerkingsverbanden.
 • De Commissie wil analyseren of er ruimte is voor nieuwe wettelijke instrumenten en andere EU-normen om ordeverstoringen bij sportevenementen te voorkomen
 • In de uitvoering van de onlangs voorgestelde Mededeling over cirkelmigratie en mobiliteitspartnerschappen met derde landen besteedt de Commissie bijzondere aandacht aan de sportsector.

II. De economische dimensie van sport

De macro-economische impact van sport wordt veelal onderschat, aldus de Commissie. De sector is goed voor 3,7 % van het BBP van de Unie en biedt werkgelegenheid aan 15 miljoen mensen. De Commissie vindt dat de bijdrage van de sector beter in EU-beleid tot uitdrukking moet komen.

Zij komt met de volgende voorstellen:

 • De Commissie gaat de bijdrage van de sportsector aan de Lissabonagenda onderzoeken.
 • In het kader van het debat over de financiering van sport start de Commissie een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop amateursport en sport voor iedereen in de lidstaten met overheidsgeld en privégeld worden gefinancierd en naar de impact van de veranderingen die zich op dit gebied voordoen.
 • De Commisie pleit voor behoud van het lage BTW-tarief voor sport.

III. De organisatie van sport

Hoewel in het politieke debat volgens de Commissie veel waarde wordt gehecht aan het zgn. Europese sportmodel, is het volgens haar gezien de verscheidenheid en complexiteit van sportstructuren niet realistisch om een eenvormig Europees sportmodel neer te zetten. Economische en sociale ontwikkelen (commercialisering, in vraag stellen van overheidsuitgaven, stagnering van inzet vrijwilligers) leiden volgens haar tot nieuwe uitdagingen voor de organisatie van sport. De komst van nieuwe stakeholders (professionele sportclubs, deelnemers buiten de georganiseerde disciplines, etc.) werpen bij de Commissie vragen op over goed bestuur, belangenverdediging en democratie.

In dit hoofdstuk doet de Commissie o.m. de volgende voorstellen:

 • De Commissie zal discriminatie in sport bestrijden via politieke dialoog met de lidstaten, aanbevelingen, gestructureerde dialoog met stakeholders uit de sportwereld, en inbreukprocedures waar nodig.
 • De Commissie is voornemens een onderzoek te starten naar de toegang van onderdanen van andere landen tot individuele competities.
 • De Commissie voert een effectbeoordeling uit om een duidelijk beeld te krijgen van de activiteiten van spelersmakelaars in de EU. Zij gaat ook na of op Europees niveau moet worden opgetreden en wat de verschillende mogelijkheden zijn.
 • De Commissie ziet toe op toepassing van EU-wetgeving, m.n. inzake de Richtlijn over bescherming van jongeren op het werk.
 • De Commissie wil een conferentie over licentiesystemen en best practices organiseren met UEFA, EPFL, Fifpro, nationale verenigingen en nationale bonden.


Behandeling Raad

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde op 25 oktober 2007 een briefPDF-document met memorandum waarin Nederland en Frankrijk de Europese Commissie oproepen om de positie van sport in het Gemeenschapsrecht op een aantal terreinen te verduidelijken. Dit memo werd ingebracht tijdens de informele bijeenkomst van Europese ministers van Sport op 25 oktober 2007.

De conclusies die tijdens deze informele sportraad werden aangenomen vindt u hierPDF-document.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement nam op 8 mei 2008 een resolutie aan met betrekking tot het onderhavige witboek.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen