E080116
Laatste revisie: 28-01-2014

E080116 - Voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechtenHet doel van onderhavig voorstelPDF-document is te komen tot een beter functioneren van de interne markt voor wat betreft het verkeer tussen ondernemingen en de consument (de zogenaamde business-to-consumer internal market) door het vertrouwen van de consument in de interne markt te vergroten en de terughoudendheid van ondernemingen om grensoverschrijdend te handelen verkleinen. Deze algemene doelstelling moet worden bereikt door de bestaande fragmentatie te verkleinen, de bestaande regelgeving te stroomlijnen en de consumenten een hoog algemeen niveau van bescherming en adequate informatie over (de uitoefening van) hun rechten te verschaffen. De Commissie zal een werkwijze inrichten die de beste manier om consumenten te informeren over hun basisrechten met betrekking tot koop bevat.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)614PDF-document, d.d. 8 oktober 2008

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikel 95

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Richtlijn 2011/83/EUPDF-document werd op 25 oktober 2011 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L304 d.d. 22 november 2011. De richtlijn dient voor 13 december 2013 geïmplementeerd te zijn.

Implementatie zal geschieden middels een Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU.  Dit wetsvoorstel is op 24 september 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 1 oktober 2013 heeft de Eerste Kamer het voorstel in behandeling genomen. Zie Kamerstukken in de reeks 33.520.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 31 december 2013.  


Behandeling Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijstPDF-document met voorstellen die door de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets in 2008 aan een toetsing worden onderworpen. Op 21 oktober 2008 heeft de TGCS advies gevraagd inzake subsidiariteit en proportionaliteit aan de vakcommissies van de Eerste en Tweede Kamer. De commissie voor Economische Zaken stuurde op 5 november 2008 haar advies aan de TGCS, de commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer bood op 14 november 2008 haar advies aan. Bij dit dossier is conciliatie niet mogelijk gebleken. Van dit feit heeft de TGCS-voorzitter de beide Kamercommissies van Eerste en Tweede Kamer in kennis gesteld bij brief d.d. 27 november 2008. Het is nu aan elk der beide Kamers afzonderlijk (i.c. de vakcommissies) te bepalen of en welke vervolgstappen zij op onderhavig dossier wenst te ondernemen en tot wie zij zich daarbij richt.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TGCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken heeft op 11 november 2008 onderhavig voorstel besproken en besloten dat zij geen bezwaren ziet ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel. De commissie zal de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets hierover per brief informeren. Daarnaast zal de commissie de minister van Economische Zaken terzake per brief een vraag voorleggen.

Op 14 november 2008 bood de commissie voor Economische Zaken haar advies aan de TGCS aan.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 2 december 2008 teruggeblikt op de gevolgde procedure inzake onderhavig voorstel en besluit het BNC-fiche inzake het onderhavige voorstel af te wachten en dat in een commissievergadering te agenderen zodra beschikbaar.

Op 9 december 2008 heeft de commissie EZ het BNC-fiche voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 30 oktober 2008 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld over onderhavig voorstel.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 5 november 2008 een advies aan de TGCS verzonden.

Op 2 april 2009 hebben de vaste commissies voor Economische Zaken en Justitie een algemeen overleg gevoerd met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Justitie over onderhavig richtlijnvoorstel. De minister van Justitie heeft tijdens dit overleg toegezegd de jurisprudentie over de klachtenplicht na te gaan, in het bijzonder de ervaring met de tweemaandentermijn.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering oordeelt in onderhavig BNC-fiche 'overwegend positief' over de subsidiariteit en de proportionaliteit. Optreden op Europees niveau is van belang omdat het verbeteren van de interne b2c markt en het creëren van een Europees level playing field niet lukt op nationaal niveau. De regering stelt met betrekking tot de voorgestelde volledige harmonisatie dat hierdoor het vertrouwen van de consumenten om grensoverschrijdende aankopen te doen zal groeien en dat er efficiencyvoordelen zullen optreden voor ondernemers. De regering ondersteunt 'in beginsel' de keuze voor volledige harmonisatie, maar stelt dat wel moet worden bezien of dat op alle terreinen noodzakelijk is en dus gewenst is. Zo zijn uniformering van bedenktermijnen, definities en informatieverplichtingen een goed voorbeeld van onderwerpen waar maximale harmonisatie grote voordelen zal opleveren, maar de regering wil de verschillende onderdelen van de voorstellen van de Commissie hierop nauwkeurig bestuderen.

De regering oordeelt ook positief over de proportionaliteit. Het voorstel beoogt een vereenvoudiging van de bestaande richtlijnen en een verduidelijking van de richtlijnen door de samenvoeging van de bestaande richtlijn in één horizontaal kaderinstrument.

Niettemin vraagt de regering hetzelfde als de zogenoemde Impact Assessment Board, namelijk of de Commissie in haar impact assessment de subsidiariteit nader kan onderbouwen. De Board vraagt de Commissie nader aan te geven waarom de kaderrichtlijn van toepassing is op zowel grensoverschrijdende als nationale transacties en of dit al vaker is toegepast op dit beleidsterrein. Zij plaatst kanttekeningen bij de bevoegdheid van de Gemeenschap om regelgeving te introduceren gericht op nationale overeenkomsten: de Commissie moet dat nader onderbouwen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 742
  3 december 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van onderhavig voorstelPDF-document is te komen tot een beter functioneren van de interne markt voor wat betreft het verkeer tussen ondernemingen en de consument (de zogenaamde business-to-consumer internal market) door het vertrouwen van de consument in de interne markt te vergroten en de terughoudendheid van ondernemingen om grensoverschrijdend te handelen verkleinen. Deze algemene doelstelling moet worden bereikt door de bestaande fragmentatie te verkleinen, de bestaande regelgeving te stroomlijnen en de consumenten een hoog algemeen niveau van bescherming en adequate informatie over (de uitoefening van) hun rechten te verschaffen. De Commissie zal een werkwijze inrichten die de beste manier om consumenten te informeren over hun basisrechten met betrekking tot koop bevat.

Het voorstel ziet op volledige harmonisatie en houdt concreet het volgende in:

 • goederen moeten binnen 30 dagen worden geleverd;
 • de consument krijgt bij verkoop op afstand, verkoop buiten een winkel of verkoop onder druk14 dagen bedenktijd en kan zijn aankoop gedurende deze termijn annuleren, de verkoper moet dan binnen 30 dagen de koopprijs terugbetalen;
 • onredelijk bezwarende (oneerlijke) contractvoorwaarden zijn niet toegestaan, er is een nieuwe zwarte lijst opgesteld;
 • er worden gemeenschappelijke regels opgesteld voor online-veilingen en er komt meer bescherming tegen verkoop onder druk;
 • er worden standaardregels opgesteld voor het ruilen of teruggeven van ondeugdelijke producten.

Het richtlijnvoorstel is het resultaat van een proces dat in 2004 is gestart om het consumentenacquis te herzien en dat als doel heeft het bestaande regelgevende kader te vereenvoudigen en te completeren.

Met het richtlijnvoorstel wil de Commissie vier richtlijnen op het terrein van de contractuele rechten van consumenten bestaande vervangen:

 • Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten;
 • Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten;
 • Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten;
 • Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

Het voorstel voegt deze vier richtlijnen samen in één overkoepelend instrument. Het beoogt de gezamenlijke aspecten op een systematische wijze te regelen en bestaande regels te moderniseren en simplificeren. Ook wil het inconsistenties en lacunes in de bestaande regelgeving opheffen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)614
  8 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2544
  8 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2545
  8 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2547
  8 oktober 2008

Behandeling Raad

Onder het Belgisch voorzitterschap zijn de onderhandelingen over de richtlijn ter herziening van het Europese consumentenrecht voortgezet en zijn er belangrijke vorderingen geboekt. Het voorzitterschap streeft naar een algemene oriëntatie. De richtlijn staat geagendeerd voor de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010 als informatiepunt. Het voorzitterschap zal lidstaten informeren over de laatste stand van zaken en over de route richting besluitvorming.

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 10 december 2010 heeft het Voorzitterschap de Raad geïnformeerd over een compromistekst inzake onderhavige richtlijn. 

De Raad heeft op 24 januari 2011 tijdens een vergadering van de Landbouwraad met gekwalificeerde meerderheid ingestemd met een algemene oriëntatie over het richtlijnvoorstel consumentenrechten. Dit betekent dat de Raad overeenstemming heeft bereikt over essentiële onderdelen van het wetgevende voorstel, in afwachting van de mening van het Europees Parlement.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 2 april 2009 vond er in het Europees Parlement een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de nationale parlementen over Europees Consumentenrecht. Een gedetailleerd (Engelstalig) verslag van deze bijeenkomst vindt u hierPDF-document.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen