E110065
  ruit icoon
Laatste revisie: 10-01-2014

E110065 - Voorstel voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetHet betreft hier een voorstel voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet. Deze richtsnoeren hangen samen met de invoering van een nieuw instrument op Europees niveau, de Connecting Europe Facility . Met deze faciliteit dient Europa's prioritaire infrastructuur voor vervoer, energie en digitale breedband te worden gefinancierd. In de richtsnoeren worden de prioriteiten voor de Europese financiering van vervoersinfrastructuur vastgesteld.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft na bespreking van de regeringsappreciatie bij dit voorstel d.d. 28 november 2011 op 6 december 2011 besloten het voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie op 5 december 2013 is het voorstel voor een verordening goedgekeurd in 1e lezing. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)650PDF-document, d.d. 19 oktober 2011

rechtsgrondslag

Artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Verordening (EU) nr. 1315/2013PDF-document betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU werd op 11 december 2013 getekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L348 op 20 december 2013.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft na bespreking van de regeringsappreciatie bij dit voorstel d.d. 28 november 2011 op 6 december 2011 besloten het voor kennisgeving aan te nemen.

Op 15 november 2011 besloot de commissie om de bespreking van de procedure aan te houden tot 6 december 2011 , wanneer het BNC-fiche (dat uiterlijk 28 november 2011 wordt verwacht) is ontvangen.

Op 1 november 2011 besloot de commissie om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en de bespreking van de procedure aan te houden tot 15 november 2011.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Infrastructuur en Milieu (I&M) besloot tijdens de procedurevergadering op 9 november 2011 dat zij twee technische briefings wenst van een vertegenwoordiging van zowel de Europese Commissie als het ministerie van I&M. Daarnaast zal het onderwerp terugkomen op de agenda van een algemeen overleg ten behoeve van de Transportraad dat naar verwachting plaatsvindt op 6 december 2011 .


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in het BNC-fiche onder andere weten dat de aanpak van multimodale grensoverschrijdende corridors wordt gesteund. Hiermee kan meer voortgang, samenhang en transparantie worden bereikt dan nu. Dit is in het bijzonder van belang voor de achterlandverbindingen van de Nederlandse mainports. Wel zal goed moeten worden bezien:

  • hoe de diverse hulpmiddelen op dit gebied in de praktijk gestalte krijgen (EU-coördinator, meerjarenplannen);
  • welke speelruimte lidstaten houden bij de programmering van projecten binnen corridors, zowel met als zonder EU-financiering;
  • welke consequenties deze aanpak in het bijzonder heeft bij vertraging in de realisatie van infrastructuur.

De Nederlandse regering kan voor het grootste deel instemmen met de definitie van het Nederlandse deel van het uitgebreide en kernnetwerk zoals opgenomen op de kaarten, alsook met de voor Nederland relevante corridors.

Tenslotte is het aantal zeehavens in het gehele Europese kernnetwerk met ruim 80 erg hoog. Zoals recent Europees onderzoek uitwijst, moet logistieke efficiency moet uitgangspunt zijn voor een doelmatige inrichting van het kernnetwerk, uitgaand van substantiële bestaande overslagvolumes ("dikke stromen").


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het betreft hier een voorstel voor een verordening betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet. Deze richtsnoeren hangen samen met de invoering van een nieuw instrument op Europees niveau, de Connecting Europe Facility . Met deze faciliteit dient Europa's prioritaire infrastructuur voor vervoer, energie en digitale breedband te worden gefinancierd. In de richtsnoeren worden de prioriteiten voor de Europese financiering van vervoersinfrastructuur vastgesteld. Het voorstel bevat onder meer de volgende elementen:

  • Stapsgewijze ontwikkeling via een aanpak met twee lagen, bestaande uit een uitgebreid netwerk en een kernnetwerk. Hierbij moet het uitgebreide netwerk uiterlijk op 31 december 2050 operationeel zijn, terwijl het kernnetwerk prioritair tegen 31 december 2030 moet worden gerealiseerd.
  • De richtsnoeren vormen het kader voor de selectie van projecten van algemeen belang. Deze projecten dragen bij tot de ontwikkeling en totstandbrenging van het TEN-T (Trans-Europees Vervoersnetwerk) door de bouw, het onderhoud, de modernisering en verbetering van infrastructuur, door maatregelen om bij het gebruik van de infrastructuur efficiënt om te springen met hulpbronnen en door duurzame en efficiënte goederenvervoersdiensten mogelijk te maken.
  • Met het oog op samenwerking met derde landen en buurlanden kan de EU projecten van gemeenschappelijk belang stimuleren.
  • Het uitgebreide netwerk wordt bepaald door kaarten, infrastructuurcomponenten, infrastructuurvereisten en prioriteiten bij de ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang.
  • De richtsnoeren voorzien in specifieke eisen voor het kernnetwerk, bovenop de eisen voor het uitgebreide netwerk, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen. De Commissie geeft aan de vorderingen bij de uitvoering van het kernnetwerk te zullen volgen en beoordelen.
  • Het voorstel voorziet ook in een herziening van het kernnetwerk tegen 2023.

Zie voor meer informatie over dit pakket de speciale website van de Europese Commissie over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie op 10 juni 2013 is een voortgangsrapportage besproken en het Iers Voorzitterschap sprak de hoop uit dat er op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt. 

Tijdens de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie op 12 en 13 december 2011 vond een algemene orëntatie plaats aan de hand van een voortgangsverslag van het Voorzitterschap. In de geannoteerde agenda van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 1 december 2011 laat deze onder andere weten dat het voorzitterschap streeft naar het bereiken van een algemene oriëntatie. Veel lidstaten en de Commissie hebben echter aangegeven dit een te ambitieus streven te vinden. Het voorstel is nog onvoldoende besproken. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen betreffen de bindendheid van de verordening ten aanzien van de realisatie, de hoogte van de eisen aan het netwerk, de rol van de corridors en de zeggenschap van de lidstaten bij de implementatie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen