E130043
  klaver icoon
Laatste revisie: 06-08-2014

E130043 - Commissiemededeling: De governance van OLAF en de procedurele waarborgen bij onderzoeken versterken: stapsgewijze benadering ter flankering van de instelling van een Europees OMDe mededeling verbetering bestuur van OLAF maakt, samen met de voorstellen voor een verordening betreffende Eurojust (E130040) en de instelling van een Europees Openbaar Ministerie (E130041), deel uit van een pakket maatregelen ter verbetering van de (strafrechtelijke) bestrijding van EU-fraude.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Deze commissiemededeling wordt betrokken bij de behandeling van de verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie. Voor meer informatie zie dossier E130041 op de Europapoort.

Europees

Op 17 juli 2013 publiceerde de Europese Commissie de Commissiemededeling: De governance van OLAF en de procedurele waarborgen bij onderzoeken versterken: stapsgewijze benadering ter flankering van de instelling van een Europees OM.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)533PDF-document, d.d. 17 juli 2013

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Deze commissiemededeling wordt betrokken bij de behandeling van de verordening tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie. Voor meer informatie zie dossier E130041 op de Europapoort.

Deze mededeling gaat vergezeld van het door de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) en de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) als prioritiar geselecteerde voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een Europees openbaar ministerie (e130041).


Standpunt Nederlandse regering

 Op 6 september 2013 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hieruit blijkt onder andere dat het kabinet welwillend staat tegenover de twee concrete voorstellen van de Commissie ter uitwerking van de onderhavige mededeling, namelijk

  • 1. 
    de aanstelling van een onafhankelijke controleur voor het toezicht op de naleving van procedurele waarborgen. Deze zal administratief bij de Commissie worden ondergebracht. Doel hiervan is dat personen die in OLAF-onderzoeken zijn betrokken een nieuw verhaalsrecht krijgen bij vermeende procedurele onregelmatigheden van OLAF, en
  • 2. 
    de versterking van procedurele waarborgen in het geval van door OLAF uitgevoerde onderzoeksactiviteiten die naar hun aard vergelijkbaar zijn met huiszoekingen en inbeslagnames.

Het kabinet wacht de uitwerking van bovenstaande voorstellen met belangstelling af. Uiteraard zal het kabinet bij de beoordeling daarvan bijzondere aandacht besteden aan de relatie van die voorstellen tot (de uitkomst van de onderhandelingen over) het voorstel voor de verordening inzake het Europees Openbaar Ministerie.

 Op 18 juli 2013 gaf de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het BNC-fiche niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken aan de Kamer kan worden gezonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is bij besluit van de Commissie van 28 april 1999 opgericht om de strijd tegen fraude en andere onwettige activiteiten waardoor de belangen van de Gemeenschap worden geschaad, doeltreffender aan te pakken. Betreffende de wijze van onderzoeken regelt het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 dat interne onderzoeken onder gelijkwaardige omstandigheden kunnen worden verricht in de drie instellingen en in alle organen en instanties van de Unie. De bevoegdheden van OLAF om externe onderzoeken te verrichten, zijn in hoofdzaak die welke aan de Commissie zijn verleend bij Verordeningen (EG, Euratom) nrs. 2988/5 en 2185/96 en op basis van Verordening (EG) nrs. 515/97. In  2013 is een herziening van de OLAF-verordening goedgekeurd, die naar verwachting in oktober 2013 van kracht zal worden. Met de herziene verordening worden een krachtiger governance van OLAF, een sterkere verankering van de procedurerechten bij interne en externe onderzoeken en een betere uitwisseling van informatie tussen enerzijds OLAF en anderzijds de instellingen en de nationale autoriteiten beoogd.

Instelling van een Europees Openbaar Ministerie in relatie tot OLAF

De instelling van een Europees Openbaar Ministerie leidt ertoe dat het Europees Openbaar Ministerie als gerechtelijk orgaan het onderzoek verricht en niet OLAF, dat administratieve onderzoeken verricht. Naast het inwerkingtreden van de herziene verordening met genoemde beoogde doelen, acht de Commissie het wenselijk verdere systemische verbeteringen van deze verordening te overwegen. In de onderhavige mededeling ter verbetering van het bestuur van OLAF noemt de Commissie de voorgenomen maatregelen.  Deze verbeteringen zijn geïnspireerd op de procedurele waarborgen in het verordeningsvoorstel tot instelling van een Europees Openbaar Ministerie welke kunnen worden getransponeerd naar de administratieve onderzoeken van OLAF en kunnen worden opgenomen in de wetgeving. Het gaat hierbij in het bijzonder om het versterken van de wettigheidstoetsing van onderzoeksmaatregelen via het nieuwe ambt van onafhankelijke toezichthouder op de procedurele waarborgen en het versterken van de procedurele waarborgen bij met huiszoekingen en inbeslagnemingen verwante handelingen van OLAF in de instellingen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen