E160006
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-05-2019

E160006 - Voorstel voor een verordening betreffende het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markeringHet hergebruik van grondstoffen die nu nog als afval worden afgevoerd, is een van de hoofdbeginselen van het in december 2015 aangenomen pakket circulaire economie. De Commissie wil met dit voorstel voor een verordening de toegang van organische en op afval gebaseerde meststoffen tot de interne markt van de EU vergemakkelijken, waardoor voorwaarden worden gecreëerd die gelijk zijn aan die voor traditionele, niet-organische meststoffen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

In de kwartaalrapportagePDF-document lopende EU-wetgevingshandelingen LNV van 17 april 2019 geeft de regering aan dat de verordening naar verwachting medio 2019 geïmplementeerd zal worden.

Europees

Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het verordeningsvoorstel inzake EU-bemestingsproducten.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering

document Europese Commissie

COM(2016)157PDF-document, d.d. 17 maart 2016

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Op 25 juni 2019 werd verordening 2019/1009PDF-document gepubliceerd in Pb EU L 170/1.

De verordening trad op de twintigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad in werking en wordt 3 jaar na inwerkingtreding van toepassing.


Behandeling Eerste Kamer

De commissies IMRO en EZ bespraken de procedure voor de behandeling van dit voorstel op 22 maart 2016 en besloten het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

De commissies IMRO en EZ hebben het pakket circulaire economie als prioritair aangemerkt uit het werkprogramma van de Europese Commissie van 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 31 mei 2016 is de brief aan de minister van Economische Zaken over de beeindiging van een behandelvoorbehoud op de meststoffenverordening verstuurd.

Op 26 mei 2016 stuurde de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer met het advies het behandelvoorbehoud van 12 mei 2016 op dit voorstel formeel te beëindigen.

Op 25 mei 2016 hebben de commissie voor Economische Zaken en de voor Europese Zaken overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Economische Zaken over deze verordening.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 22 april 2016 een BNC-fiche aan de Kamer. Het Nederlandse oordeel ten aanzien van de bevoegdheid is positief. De Europese Unie heeft de bevoegdheid om de handel in bemestingsproducten te reguleren op grond van Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ook het Nederlandse oordeel ten aanzien van de subsidiariteit is positief. Het onderhavige voorstel is een verruiming van de reikwijdte van de huidige meststoffenverordening. De introductie van eisen en normen voor contaminanten in bemestingsproducten is momenteel op lidstaat niveau gereguleerd. In de praktijk differentiëren normen en eisen tussen lidstaten sterk en wordt het vrije verkeer van meststoffen tussen lidstaten beperkt. De vastgestelde problemen op de geharmoniseerde markt bevinden zich op EU-niveau en kunnen enkel met maatregelen op EU-niveau worden aangepakt.

Daarnaast is het Nederlandse oordeel ten aanzien van de proportionaliteit ook positief. Het instrument van een meststoffenverordening gebaseerd op het nieuwe wetgevingskader voor producten, op een terrein dat technisch zeer complex is, lijkt het juiste instrument. Het voorstel gaat niet verder dan noodzakelijk en houdt ruimte voor sterk nationaal, dan wel regionaal bepaalde markten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het hergebruik van grondstoffen die nu nog als afval worden afgevoerd, is een van de hoofdbeginselen van het in december 2015 aangenomen pakket circulaire economie. De Commissie doet een voorstel voor een verordening die de toegang van organische en op afval gebaseerde meststoffen tot de interne markt van de EU aanzienlijk zal vergemakkelijken, waardoor voorwaarden worden gecreëerd die gelijk zijn aan die voor traditionele, niet-organische meststoffen. Dit zal nieuwe marktkansen scheppen voor innovatieve ondernemingen, terwijl tegelijkertijd de afvalproductie, het energieverbruik en de schade aan het milieu worden beperkt.

In de verordening worden gemeenschappelijke regels vastgesteld voor het omzetten van bioafval in grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van bemestingsproducten. Zij bevat de vereisten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en etikettering waaraan alle bemestingsproducten moeten voldoen om in de hele EU vrij te kunnen worden verhandeld. De nieuwe regels zullen gelden voor alle typen meststoffen teneinde een zo goed mogelijke bescherming van de bodem te waarborgen. In de verordening worden strenge grenswaarden ingevoerd voor cadmium in fosfaatmeststoffen, waardoor de gezondheids- en milieurisico's zullen worden beperkt.

Aangezien sommige bemestingsproducten niet in grote hoeveelheden worden geproduceerd of grensoverschrijdend worden verhandeld, stelt de Commissie facultatieve harmonisering voor: afhankelijk van de bedrijfsstrategie en het type product kunnen fabrikanten ervoor kiezen om hun product ofwel van een CE-markering te voorzien, waardoor het vrij verhandelbaar wordt op de interne markt op basis van gemeenschappelijke Europese regels, ofwel te laten verhandelen volgens nationale normen op basis van wederzijdse erkenning op de interne markt.


Behandeling Raad

Op 21 mei 2019 werd de verordening door de Raad aangenomen.

In de kwartaalrapportagePDF-document lopende EU-wetgevingshandelingen LNV van 17 april 2019 geeft de regering aan dat de verordening naar verwachting medio 2019 geïmplementeerd zal worden.

In de vierde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van LNV van november 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen waar het ministerie verantwoordelijk voor is werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel zich momenteel bevindt in de laatste fase van de trialoog. De verwachting is dat eind 2018 er een conclusie getrokken kan worden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het verordeningsvoorstel inzake EU-bemestingsproducten.

Op 24 oktober 2017 werd tijdens een plenaire zitting van het Europees Parlement een rapport met amendementen (P8_TA(2017)0392PDF-document) op het voorstel tijdens de eerste lezing aangenomen.

Op 20 april 2016 werd de Christendemocraat Adam Szejnfeld als rappporteur aangewezen.

Vanaf 11 april 2016 heeft de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) dit voorstel in behandeling genomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De deadline voor subsidiariteitsbezwaren is 17 mei 2016.

Op 17 mei 2016 stuurde het Portugese Parlement een opinie inzake dit voorstel.

Op 10 mei 2016 stelde de Poolse Senaat haar opinie vast inzake dit voorstel.

Op 4 mei 2016 stelde de Roemeense Senaat een opinie vast inzake dit voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen