E170006
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-08-2019

E170006 - Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)De Europese Commissie stelt in onderhavige verordeningsvoorstellen voor de comitologieprocedure te moderniseren en elke handeling die nog is gebaseerd op de PRAC-procedure gevalsgewijs te amenderen met een bevoegdheid voor gedelegeerde handelingen of voor uitvoeringshandelingen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 31 oktober 2017 besloot de SP-fractie om de brief van de minister van Buitenlandse ZakenPDF-document voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Verordening 2019/1243PDF-document werd op 20 juni 2019 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L141 op 25 juli 2019. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad over de aanpassing van rechtshandelingen op de regelgeving met toetsing van artikel 290 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie

document Europese Commissie

COM(2016)799PDF-document, d.d. 14 december 2016

rechtsgrondslag

Artikel 290 VWEU

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Implementatie

Verordening 2019/1243PDF-document werd op 20 juni 2019 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L141 op 25 juli 2019. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.


Behandeling Eerste Kamer

Op 31 oktober 2017 besloot de SP-fractie om de brief van de minister van Buitenlandse ZakenPDF-document voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2017 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een antwoordPDF-document op de brief van 21 september 2017.

Op 21 september 2017 werd een brief met nadere vragen inzake comitologie aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 12 september 2017 heeft de fractie van de SP (van Apeldoorn) aangegeven inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg.

Op 11 juli 2017 besprak de commissie de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken (34.756, A) op vragen over de wijziging van de Comitologieverordening en besloot inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg op 12 september 2017.

Op 18 april 2017 leverden de fracties van de PVV (Faber-Van de Klashorst) en SP (van Apeldoorn) inbreng voor schriftelijk overleg inzake de comitologievoorstellen. De brief is op 26 april 2017 aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

De commissie besprak op 28 maart 2017 de vervolgstappen naar aanleiding van de technische briefing en de deskundigenbijeenkomst over de comitologie-voorstellen.

Op 21 maart 2017 gaven twee deskundigen hun visie op de comitologie-voorstellen van de Europese Commissie.

Op 7 maart 2017 is een technische briefing gegeven door medewerkers van de Europese Commissie over de comitologievoorstellen.

Op 7 februari 2017 stemde de commissie in met het voorstel voor een briefing over de modernisering van de comitologieprocedure. Er vinden twee afzonderlijke bijeenkomsten plaats: op 7 maart 2017 en 21 maart 2017.

De commissie besloot op 31 januari 2017 om beide voorstellen over de comitologie procedure in behandeling te nemen en een deskundige over de voorstellen te willen uitnodigen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 14 juni 2017 is een technische briefing georganiseerd over de comitologie-voorstellen.

De commissie Europese Zaken besprak de comitologievoorstellen tijdens haar procedurevergadering op 9 februari 2017 en besloot het voorstel desgewenst te betrekken bij het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie op 9 februari 2017.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering heeft op 20 januari 2017 een BNC-fiche over de voorstellen gestuurd. Daarin zegt de regering positief te zijn over zowel de subsidiariteit als de proportionaliteit van de verordeningen. In het kader van de proportionaliteit betreurt zij echter wel dat het voorstel in algemene zin is onderbouwd en niet verder dan noodzakelijk gaat waardoor het geen onderbouwing per basishandeling bevat over de omzetting. De regering vindt dat van geval tot geval bekeken moet worden of de door de Europese Commissie voorgestelde keuzes inhoudelijk aansluiten bij het Nederlands standpunt. Het kabinet vindt het ook belangrijk dat de afspraken die zijn gemaakt in het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) Beter Wetgeven van april 2016 worden nageleefd. Met name voor de afspraken die zijn gemaakt over het vooraf consulteren van experts van lidstaten bij gedelegeerde handelingen. Daarnaast vindt de regering het geen goed idee om de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie voor onbepaalde tijd te verlenen en zou zij graag deze bevoegdheidsdelegatie geëvalueerd zien.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het Verdrag van Lissabon schafte in 2009 de comitéprocedure 'Procédure de Réglementation avec Controle' (PRAC) af voor nieuwe wetgeving. De procedure werd wel nog gebruikt voor reeds bestaande wetgeving waarin nog was voorzien in deze procedure. De Europese Commissie stelde in 2013 voor om in drie Omnibuswetten alle nog bestaande handelingen die uitgaan van de PRAC-procedure om te zetten in een bevoegdheid voor gedelegeerde of voor uitvoeringshandelingen. Dat initiatief is in 2015 echter gestrand.

Het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) Betere regelgeving uit 2016 en de Annex 'Common Understanding over gedelegeerde handelingen' voorziet nu in een aantal nieuwe uitgangspunten voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, waaronder een versterkte rol van expert-comités bij gedelegeerde handelingen, de opstelling van niet-bindende criteria voor het onderscheid tussen gedelegeerde - en uitvoeringshandelingen, en het aanleggen van een register van gedelegeerde handelingen.

Verwijzend naar deze uitgangspunten stelt de Europese Commissie in onderhavige verordeningsvoorstellen voor de comitologieprocedure te moderniseren en elke handeling die nog is gebaseerd op de PRAC-procedure gevalsgewijs te amenderen met een bevoegdheid voor gedelegeerde handelingen of voor uitvoeringshandelingen.

Omdat een aantal instrumenten op gebied van Veiligheid en Justitie niet voor alle lidstaten geldt, worden deze behandeld in de Raad met een andere samenstelling van lidstaten. Daarom stelt de Commissie twee aparte verordeningsvoorstellen voor.


Behandeling Raad

Op 14 juni 2019 nam de Raad de verordening aan. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft op 4 december 2017 een voortgangsverslagPDF-document gepubliceerd over de comitologievoorstellen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 april 2019 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting twee wetgevingsresoluties aan over COM(2016)799 (P8_TA-PROV(2019)0409PDF-document en P8_TA-PROV(2019)0410PDF-document).

Op 17 april 2019 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een wetgevingsresolutiePDF-document aan over COM(2016)798.

Op 2 februari 2018 heeft de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement ook verslagPDF-document uitgebracht over COM(2016)799. Vanaf deze datum zijn de interinstitutionele onderhandelingen over beide conceptverordeningen begonnen.

Op 30 januari 2018 heeft de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement verslagPDF-document uitgebracht over COM(2016)798.

De commissie Juridische Zaken (JURI) heeft op 16 november 2017 een ontwerpverslagPDF-document uitgebracht over de ontwerpverordening COM(2016)799 en op 13 november 2017 het ontwerpverslagPDF-document voor COM(2016)798.

Op 29 september 2017 heeft de commissie ENVI (Omgeving, Publieke Gezondheid en Voedselveiligheid) een adviesPDF-document uitgebracht over het voorstel voor een verordening COM(2016)799.

De TRAN-commissie voor Transport en Toerisme heeft op 27 september 2017 haar adviesPDF-document uitgebracht over de conceptverordening.

De commissie ECON (Economische en Monetaire Zaken) van het Europees Parlement heeft op 26 september 2017 een standpunt met amendementenPDF-document uitgebracht over de conceptverordening.

Op 31 augustus 2017 heeft de commissie voor Landbouw en Landelijke ontwikkeling (AGRI) een adviesPDF-document inzake het verordeningsvoorstel (COM(2016)799) uitgebracht.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 2 juni 2017 stuurde de Duitse Bundesrat een opinie in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie. Op 28 juli 2017 stuurde de Europese Commissie een antwoordPDF-document.

Op 12 mei 2017 heeft de Italiaanse Senaat een standpunt ingediend in het kader van de subsidiariteit van de voorstellen. Op 24 augustus 2017 stuurde de Europese Commissie een antwoordPDF-document.

Op 26 april 2017 heeft het Portugese Parlement haar standpunt in het kader van de subsidiariteit van de voorstellen ingediend bij de Europese Commissie.

Het Tsjechische parlement heeft op 20 april 2017 in het kader van een politieke dialoog een resolutiePDF-document ingediend over de beide verordeningen. Op 29 september 2017 stuurde de Europese Commissie een antwoord.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar voor het voorstel COM(2016)799 was 3 mei 2017. Voor het voorstel COM(2016)798 gold een deadline voor 9 mei 2017.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen